Uncategorized

Romanian Lesson 68, The Great Exodus (Limbă Română, Lecție 68, Cel Mare Exodul)

Finally, Pharaoh said the Hebrews could go!  (În sfârșit, faraonul a zis ca evrei pot să merg.)  After so many terrible plagues God had sent on the Egyptians from the river turning to blood, to frogs everywhere, to locusts eating all their crops, to the death of the first born and more, Pharaoh was ready to drive the Hebrews from his land.  (După atât de mult de ciumele groznice pe care Dumnezeu a trimis pe egipteanele din un râu de sange, până broaște peste tot, până lăcuste măncând tot culturi lor, până la moartea de primul nascut și mai mult, faraonul era gata să forsează pe evrei din pământul lui.)  It seemed to be more than any of the Egyptians could bear.  (S-a aparut să fi mai mult decât orice egipteanul pot să suport.) pexels-photo-167705It was the middle of the night, and all of Egypt was screaming and crying because their first born children were dead.  (Era miezul nopții, și tot egipteanii erau țipând și plângând pentru ca primul nascut copii lor au murit.)  The Pharaoh and his officials decided in the middle of the night to tell the Hebrews to leave right then before something else bad happened again. (Faraonul și ofițierii au decis în miezul nopții să spun lui evrei să pleacă chair atunci înainte alceva rau a întâmplat din noua.) pexels-photo-4498136If the Hebrews were not already packed, they were packing in the middle of the night.  (Daca evrei nu erau deja împachetat, ei erau se împachetau în miezi nopții.)  pexels-photo-248077The Egyptians were handing the Hebrews all the gold and nice clothing they had.  (Egipteanii dădeau lui evrei tot aur și hainele frumos pe care au avut.)  pexels-photo-209180The Hebrews were even wrapping their bread dough up in clothes to take it because there was no time to bake it.  (Evrei chair se înfățurau aluat de pâine în hainele pentru ca nu existat timpul să o copt.)  The Pharaoh was in a big hurry for them to just leave and get out of Egypt!  (Faraonul a grabit mult doar pentru ei să pleacă din Egiptul.) pexels-photo-262780They were traveling out of Egypt in the middle of the night.  (Era calatorând afară din Egiptul în miezul nopții.)  They didn’t go toward where the Philistines were that was closer.  (Nu a mers spre locul unde filistenii au locuit chiar și daca era mai aproape.)  They knew if they entered where the Philistines were, there would be war.  (Ei știut ca daca ei au mers unde filistenii au locuit, va fi razboi.)  pexels-photo-207353God sent a huge fire like a pillar for them to follow at night.  (Dumnezeu a trmis o mare foc ca un stîlp pentru ei să urmește în noatea.)

atmosphere background bright clouds
Photo by Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n on Pexels.com

During the day, God sent a cloud that looked like a pillar to guide them. (Când era zi, Dumnezeu a trimis un nor pe care a apărut ca un stâlp să le guidește.)  pexels-photo-3556117God was taking them to the Red Sea.  (Dumnezeu le a condus spre Marea Roșie.) pexels-photo-2212570When it got dark again, they set up a camp by the Red Sea. (Când a devenit întuneric din noua, au înfiițat tabără.)  tutankhamun-death-mask-pharaonic-egyptBack in Egypt, Pharaoh realized what he had done. (În apoi în Egiptul, faraonul a realizat ce el a făcut.) He had sent all the Hebrews away, and now there was no one to do the work for the Egyptains.  (El a trimis pe tot evrei departe, și acum nu existat niemeni să facă muncă pentru egipteanii.)pexels-photo-3820766He got in his chariot taking  six hundred of his best chariots filled with soldiers and officers over all them them.  (El luat car de razboi lui și șase suta de cei mai bun cari ai sai împlinit cu soldați și ofițerii pest tot.) They went after the Hebrews to bring them back. (Ei au mers după evrei să le ducă în apoi.)

The Jews heard them coming, and they were scared.  (Evrei le auzit venind și erau speriat.)  They said to Moses, “Why did you bring us here?  We told you back in Egypt to let it go.  It would have been better to serve the Egyptians than to all be killed here.” )  Ei au zis lui Moise:  ,,Dece tu ne ai dus aici? Te am zis în apoi în Egiptul să las asta.  Ar fi mai bine să slujim pe egipteani decât să omorât aici.”)  pexels-photo-3456070Moses told them not to worry because God would not let them die.  (Moise le a zis să nu fi îngrijorat pentru ca Dumnezeu nu va las pe ei să omora.)  God told Moses to take his staff and raise it above the waters of the Red Sea.  (Dumnezeu a zis lui Moise să ei bastonul lui și să-l ridică de asupră de apele Marea Rosie lui.) pexels-photo-3894157When Moses raised his staff, God made the wind begin blowing, and it blew all night causing the water to move so much that there was a path of dry land in the middle of the Red Sea.  (Când Moise a ridicat bastonul lui, Dumnezeu a facut vântul să începte să suflă, și a suflat toatea noaptea facând apa să miscă atât de mult ca era o cale de pămânut uscat ăn miezul Marea Roșie lui.)

God led the Hebrews on dry land through the Red Sea.  (Dumnezeu a condus pe evrei pe pămănt uscat prin Marea Roșie.)

brandenburg gate with sculptures of quadriga under blue cloudy sky
Photo by Kon Karampelas on Pexels.com

When they were almost to the other side, Pharaoh and his chariots arrived. (Când au fost aproape la cele alte plaja, faraonul și cari de razboi au sosit.) Pharaoh sent his chariots into the sea on dry land after the Hebrews.  (Faraonul a trimis pe cari lui în marea pe pământul uscat după evrei.)

When the Hebrews safely arrived on the other side, God closed the sea.  (Când evrei au ajuns în siguranță pe cele alte plaja, Dumnezeu a închis marea.)  All six hundred soldiers and all their horses were covered with water and drowned.  (Tot șase sute de soldate și cai lor erau coperit cu apa și s-au înecat.)

egypt tutankhamun death mask pharaonic
Photo by Pixabay on Pexels.com

Pharaoh saw it all.  (Faraonul a văzut tot.) He was devastated!  (El era devestat!)  Now, there was no doubt in his mind that God was God.  (Acum nu existat nici o indoință în mintea lui ca Dumnezeu era Dumnezeu.)  History even outside of the Bible records a Pharaoh that believed in the one true and living God. (Historia chair și afara de Biblia spune despre un faraonul pe care a crezut în cel Dumnezeu adevărat și viu.)

The Hebrews had finally escaped from Egypt! (Evrei în sfârșit a scapat din Egiptul.)  They had a big celebration!  (Ei au avut o salbatoare mare.)

They sang songs of praise to God. (Ei au căntât cătecele de laudă lui Dumnezeu.)

Yes, they had escaped, but now they were in the desert.  (Da, ei au scapat, dar acum erau în deșertul.)  Now, another chapter of the story of the adventures of the Hebrews with God begins.  (Acum încă unua capitolul de povestea de adventuri evreilor cu Dumnezeu începe.)  We can just stop here if you want and leave them in the desert, but you would never know what happened to them in the desert. (Putem să doar oprim aici dacă vrei și le las în deșertul, dar nu vei ști niciodată ce a întâmplat pe ei în desertul.)  In the next blog, I will begin telling you about their adventures in the desert.  (În urmatoare blogul, eu voi încep să va spun despre adventurele lor în desertul.)

************************************************************************************

Questions (Întrebare)

 1. Ce faraonul a decis în miezul nopții?
 2. Ce Egipteanii au dat lui evrei când ei au plecat din Egiptul?
 3. Dece evrei nu a mers spre pământuș filistentilor?
 4. Cum Dumnezeu a condus pe evrei ziua?
 5. Cum Dumnezeu a condus pe evrei în noaptea?
 6. Dece faraonul a decis să meargă după evrei?
 7. Cât de mult de cari de razboi a lui faranoul?
 8. Ce a întâmplat când Moise a ricat mână lui de asupra de Marea Roșie?
 9. Cine a mers prin apa pe pământul uscat?
 10. Ce a întâmplat lui soldate faraonul lui?

Answers (Răspunsele)

 1.  El a decis să meargă după evrei și le ducă în apoi.
 2. Tot aur și hainele frumoasă lor.
 3. Daca ei au mers spre pământul filistendilor, va fi razboi.
 4. Dumnezeu le a condus cu un nori.
 5. Dumnezeu le a condus cu un foc.
 6. el a realizat ca nu era nimeni să facă tot mâncă egipteanii lor.
 7. Șase suta
 8. Dumnezeu a deschis Marea Roșie pentru evrei să merg prin marea pe pământul uscat.
 9. Evrei au mers prin apa pe pământul uscat.
 10. Saldate faraonul lui tot au murit.
Uncategorized

God is so Good (하나님이 매우 좋아요)

안연하세요.  (Hello.)  질지내요? (How are you?)  내소망이 모든이 괜찬아요.  ( I hope everyone is fine.) 하나님이 우리을위하여 많은 좋은 것을 했어요. (God has done so many good things for us.) 하나님에세 내가 노무 행복 해요. (I am so happy because of God.) 그는 이 새성에 많은 젛은 것을 줘서요. (He has given us many good things in this world.) 그라고 천국에 많은 좋은 것을 줄거예요. (And he will give us many good things in Heaven.) 그는 우리의 아버지 이예요.  (He is our father.) 그는 우리를 사랑해요. (He loves us.)

God is so Good

하나님이 매우 좋아요

blue and red dress religious man illustration
Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

God is so good.

하나님이 매우 좋아요pexels-photo-941693

God is so good.

하나님이 매우 좋아요

God is so good.

하나님이 매우 좋아요

statue of jesus
Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

He’s so good to me.

그는 나에게 매우 좋아요

three red heart balloons
Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

He loves me so.

그는 나를 노무 사랑 해요

sacred heart of jesus painting with brown frame
Photo by Franck Denis on Pexels.com

He loves me so.

그는 나를 노무 사랑 해요

baked heart shape cookies
Photo by Jill Wellington on Pexels.com

He loves so.

그는 나를 노부 사랑 해요

art cathedral chapel christ
Photo by Pixabay on Pexels.com

He’s so good to me.

그는 나에게 매우 좋아요

grayscale photography of man sitting on grass field
Photo by Flickr on Pexels.com

He answers prayer

그는 기도를 대답 해요pexels-photo-2927676

He answers prayer.

그는 기도를 대댑 해요girl-praying-hands-eyelashes-41942

He answers prayer.

그는 기도를 대댑 해요

blue and red dress religious man illustration
Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

He’s so good to me.

그는 나에게 매두 좋아요pexels-photo-867462

I love him too.

나도 그를 사랑 해요pexels-photo-207997

I love him too.

나도 그를 사랑 해요pexels-photo-712520

I love him too.

나도 그를 사랑 해요

sacred heart of jesus painting with brown frame
Photo by Franck Denis on Pexels.com

He’s so good to me.

그는 나에게 매우 좋아요

Uncategorized

I’m Looking For That City (Estoy Buscando Para ‘Esta Ciudad)

Buenos Dias.  Como estas?  (How are you?) Espero que todos estan bien. (I hope everyone is fine.)  Hoy es lunes y empieza una nueva semana de trabajo.  (Today is Monday and begins a new week of work.)  Espero que todos  hayan tenido un buen fin de semana. (I hope everyone had a nice weekend.)  Cuando escribo bloges acerca de los Hebreos, escribo acerca de ellos buscando una lugar donde Dios los prometido’ donde pueden vivir. (When I write blogs about the Hebrews, I write about them looking for a place that God promised them  where they can live.)  Biblia dice que a traves de la fe, Avraam supo’ que Dios mantendria su promesa.  (The Bible says that through faith, Abraham knew that God would keep his promise.)  Y nosotros tenemos una promesa grande tambien.  (And, we also have a big promise.)  Dios dijo’ que si seguimos a ‘El, ‘El nos mostrara’ un ciudad hermosa con cimientos fuerte llamado Cielo.  (God said that if we follow him, he will show us a beautiful city with strong foundations called Heaven.)

 

I Am Looking For That City

Estoy Buscando Para ‘Esta

stirling-castle-scotland-stirling-castle-64287

I’m looking for the city with a true foundation

Estoy buscando para el ciudad con un cimiento verdadpexels-photo-1431822
A home in the heavens not made by hands

Un hogar en el Cielo no hizo’ con manos

pexels-photo-1604849
Its designer and builder is the Lord of the ages

su diseñador y constructor es el Señor de los siglospexels-photo-290088
He prepared it for me

‘El preparo’ lo para miearth-blue-planet-globe-planet-87651
Before the world began

Antes el mundo empiezo’

pexels-photo-2965214
I’m looking for the city with a true foundation

Estoy buscando para el ciudad con un cimiento verdadpexels-photo-258149
A home in the heavens not made by hands

Un hogar en los Cielos no hizo’ con manos

pexels-photo-2340768
Its designer and builder is the Lord of the ages

su diseñador y constructor es el Señor de los siglospexels-photo-1486470
He prepared it for me

‘El lo preparo’ para mi

world-earth-planet-globe-45208
Before the world began

Antes de el mundo empiezo’

 

pexels-photo-3292559

What I can touch and feel

Que puedo tocar y sentirpexels-photo-1022698
Is not as real as the world that exists

No es como real como el mucho que existapexels-photo-531972
Beyond what I can see

Mas alla que puedo ver

three red heart balloons
Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

My inheritance lies where love never dies

Mi herencia esta’ donde amor nunca se muere

black and gray angel statue decor
Photo by Anastasia Zhenina on Pexels.com

And life everlasting is reality

Y la vida eternala es un realidad

 

pexels-photo-713091

I’m looking for the city with a true foundation

Estoy buscando para el ciudad con un cimiento verdadpexels-photo-296234
A home in the heavens not made by hands

Un hogar en los Cielos no hizo’ con manospexels-photo-767276
Its designer and builder is the Lord of the ages

su diseñador y constructor es el Señor de los siglos

pexels-photo-3680094
He prepared it for me

‘El lo preparo’ para mipexels-photo-414916
Before the world began

Antes de el mundo empiezo’

 

 

 

 

 

 

 

Uncategorized

Day By Day (Zi de Zi)

Bună Seara.(Good evening.)  Ce mai faci? (How are you doing?) Astăzi e duminica.  (Today is Sunday.)  Am fost la biserica astăzi. (I went to church today.) Sper ca și tu ai putut să meargă.  (I hope you could go too.) În această seara, am predicat o clasa de Biblia en limbă spaniolă.  (Taught a Bible class this evening in Spanish.)  Nu am putut să-l întregistră pentru voi să vezi pentru ca mi computadora nu are destul de loc. (I couldn’t record it for you because my computer doesn’t have enough space.)  Chair înainte am plecat de Coreea, mi comutador a rupt.  (Just before I left Korea, my computer broke.)  Reparătorul nu a putut să facă nimic pentru o.  (The repairman couldn’t do anything for it.)  Și aici în America, am trebuit să cumperă una alta computadora.  (And here in America, I had to buy another computer.) Am cumperat cel mai computador que Wal-Mart are ca nu am mult bani.  (I bought the cheapest computer that Wal-Mart has because I don’t have a lot of money.) Știăm ca computadorul meu nu era perfect, așa am trebuit să ști ca ceva ca asta poate să întâmpla.  (I know that my computer wasn’t perfect, so I should have know that something would happen.)  E bine. (It’s okay.)pexels-photo-257897

Computadora mea era foarte ieftin ca nu am mult bani.  (My computer was very cheap because I don’t have a lot of money.)

Cel mai puțin pot să scriu blogule pentru oameni.  (At least I can write blogs for people.)  Și pot să dau lecție de limbă și de Biblia prin computadora mea.  (And I can give language lessons and Bible lessons through my computer.)  Daca ai interes în unul de asta, am o clasa de Biblia în limbă spaniola fiecare duminca de seară. și poți să o faci doar daca îmi trimi email adresa ta.  (If you are interested in of these, I have a Spanish class every Sunday evening, and all you have to do is send me your email address.)  Clasa de Biblia e fără plata. (The Bible class is free.)  Daca ai înteres în facând lecțile de doar de limbă, și poți să îmi trimi email adresa, și putem să facem timpul să întâlnim pe Zoom.  (If you are interested in doing language lessons, you can also send me your email, and we can make a time to meet on Zoom.)  Clase de limbă nu sunt fără plată ca trebuie să locuiesc.  (The language lessons are not free because I have to live.)  Pot să predau ingleză, spaniolă, coreeana sau japoneza.  (I can teach English, Spanish, Korean, or Japanese.)  Am predat ingleza, spaniola, și japoneza la universidad, și am vorbit în coreeana când am predat limbă engleză en coreea pentru studenții pe care nu au putut să vorbească limbă de loc, și am facut un pod până la engleză pentru ei. (I taught English, Spanish, and Japanese at the university, and I spoke in Korean when I taught English in Korean for students that couldn’t speak a bit of English making a bridge into English for them.)  După am fost terminat cu studenții din Coreea, ei au putut să vorbească cu profesori pe care nu au putut să vorbească limbă coreeana.  (After I was finished with the Korean student, they could speak with the professors who couldn’t speak Korean,)  Și am predat mult clasele despre cum să scriu în limbă engleza. (And I taught a lot of classes about how to write in English.)  Tot studenți mei învața cum să vorbesc limbă ăe care ei vor să vorbesc pe care stiu eu.  (All my student learn how to speak the language they want to speak that I know.)  Am avut foarte bun profesori când am fost la universitatea, și ei mi a dat mult informație, și adaug lucrurile pe care am învațat despre învațând limbele din experiența.( I had really good professors when I was at the university, and they gave me a lot of information, and I add things that I have learned about learning languages from experience.)

I can and have taught many things, and I invite anyone to my online courses who want them.  (Pot și am predat mult lucru, și vreau să fac o învitație pentru oricine pe care vrea să studieze cu eu.)

Fiecare zi, ștudenții mei cresc.  (My students grow everyday.) Și vreau să fiu mai aproape la Dumnezeu fiecare zi. (And I want to be closer to God everyday.)

Day by Day

Zi de Zi

pexels-photo-1059383

Day by day

Zi de zi
Day by day

Zi de zi

blue and red dress religious man illustration
Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Oh Dear Lord

Oh draga Domnulpexels-photo-156151
Three things I pray

Te rog trei lucrurile

sacred heart of jesus painting with brown frame
Photo by Franck Denis on Pexels.com

To see thee more clearly

Să te văd mai clar

pexels-photo-3553704
Love thee more dearly

Să te iubesc mai dragpexels-photo-3118214

Follow thee more nearly

Să te urmesc mai aproape

pexels-photo-636246
Day by day

Zi de Zi

 

 

 

Uncategorized

Sing to Me of Heaven (나에게 춘극에대하여 노래 하세요)

안녕하세요. (Hello.) 잘지내요? (How are you?) 내 소망이 모든이 괜찬아요. (I hope everyone is okay.)  오늘은 일요이 이예요.  (Today is Sunday.) 오늘은 교회에 갔아요.  (I went to church today.) 내 소망이 오늘은 모든이 고회에 갈 수 있었어요.  (I hope everyone could go to church today.) 내가 춘국에 가고 싶아요. (I want to go to Heaven.)그리거 모든 기도교인들이 천국에 가고싶아요. (And, all Christians want to go to Heaven.)

Sing to Me of Heaven

나에세 춘극에대하여 노래 하세요

boys screaming
Photo by Patrick Case on Pexels.com
Sing to me of Heaven, sing that song of peace
나에게 천국에대하여 노래 하세요.  평화의 노리를 노래 하헤요.pexels-photo-3746281
From the toils that bind me it will bring release
이 노래는 나를 구속력있는 수고에서 해제 할거예요pexels-photo-585419
Burdens will be lifted that are pressing so
압박하는 부담은 덜어 질 것이다

pexels-photo-1530423
Showers of great blessing o’er my heart will flow

나의 마음위에 많은 쿤축복 흐를거예요
pexels-photo-914910
Sing to me of Heaven, let me fondly dream
츤극에대하여 노래 하세요. 행복하게 꿈꾸고 싶어요pexels-photo-1535244
Of it’s golden glory, of its pearly gleam

추국의  황금빛 영광과진주 빛예대하여 끔꾸고 싶어요pexels-photo-219998

Sing to me when shadows of the evening fall

저녁 그림 자는 올대 나를 노래 하세요
pexels-photo-1431822
Sing to me of heaven, sweetest song of all
춘국에대하여 노래 하세요. 가장 달근 노래를 노래 하세요
pexels-photo-2586537
Sing to me of Heaven, as I walk alone
내가 혼자로 곧을대 천국에데하여 노래 하세요pexels-photo-697244
Dreaming of the comrades that so long have gone
오랫동안 사라진 동지들 에데하여 끔꾸고 있어요

pexels-photo-10916
In a fairer region ‘mong the angel throng

그들이 더 아름다운 장소에 저사함께 있어요pexels-photo-3612706
They are happy as they sing that old, sweet song
그들이 오래된 달콤한 노래를 노래 하명서 행복해요pexels-photo-1403550
Sing to me of Heaven, let me fondly dream
천국에대하여 노래 하세요.  행복하게 꿈꾸고 싶어요pexels-photo-1420440
Of its golden glory, of its pearly gleam
천국의  황금빛 영광과진주 빛예대하여 끔꾸고 싶어요
silhouette of mountain under the moon covered with clouds
Photo by Vladyslav Dushenkovskyi on Pexels.com

Sing to me when shadows of the evening fall

저녁 그림 자는 올대 나를 노래 하세요
pexels-photo-1652296
Sing to me of heaven, sweetest song of all
찬국에대하여 노래 하세요. 가장 달근 노래를 노래 하세요pexels-photo-2774576
Sing to me of Heaven, tenderly and low
나에게 부드럽고 낮로 천국에하여 노래 하세요pexels-photo-3979473
Till the shadows o’er me rise and swiftly go
내 그림자가 떠오르고 빠르게 갈 때까지pexels-photo-247314

When my heart is weary, when the day is long

나의 마음이 피곤할대 날이 노무 시간일대pexels-photo-258149
Sing to me of Heaven, sing that old, sweet song
천국에데하여 노래 하세요. 그 옛날 달콤한 노래를 노래 하세요.pexels-photo-3981599
Sing to me of Heaven, let me fondly dream
천국에대하여 노래 하세요.  행복하게 꿈꾸고 싶어요pexels-photo-2195936

Of its golden glory, of its pearly gleam

천국의  황금빛 영광과진주 빛예대하여 끔꾸고 싶어요pexels-photo-414612
Sing to me when shadows of the evening fall
저녁 그림 자는 올대 나를 노래 하세요pexels-photo-531972
Sing to me of heaven, sweetest song of all
찬국에대하여 노래 하세요. 가장 달근 노래를 노래 하세요