Uncategorized

Mark 2: 13-17, Who Should We Help? (Evanghelia După Marcu 2:13-17, Pe Cine Ar Trebui să Ajutăm?)

Christians all know we are called to help other people. (Tot Creștini știu că suntem chemat să ajutăm pe cele alte.) James 2:14-17 says, “What good is it, my brothers, if a man claims to have faith, but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, ‘Go, I wish you well; keep warm and well fed,’ but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action is dead.” (Iacov 2:14-17 spune: ,,”La ce bun, fraților, dacă un om pretinde că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l salveze? Să presupunem că un frate sau o soră este fără haine și mâncare zilnică. Dacă unul dintre voi îi spune: “Duceți-vă, vă doresc numai bine; să se încălzească și să fie bine hrănit,’ dar nu face nimic despre nevoile sale fizice, la ce bun? În același fel, credința în sine, dacă nu este însoțită de acțiune este moartă.”) Jesus also tells us we need to go out and teach others about him, “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the father, the son, and the holy spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you” (Matthew 28:19 &20). (De asemenea, Isus ne spune că trebuie să ieșim și să-i învățăm pe alții despre El: “De aceea, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să asculte tot ce v-am poruncit” (Matei 28:19 &20). ) These are the functions of the church. (Acestea sunt funcțiile bisericii.) And then, someone says, “Who should we help?” or “Who should we teach?” (Și atunci cineva spune: ,,Cine noi trebuie să-l ajutăm?” sau: ,,Cine noi trebuie să învâțăm?”) Jesus tells us and gives us an example. (Isus ne spune și ne da un exemplu.)

The tax collectors were cheating the people and getting rich. (Cele pe care au cules împosite erau înșelând pe oamenii și au devenit bogat.)

In Mark 2, Jesus calls Levi to follow him. (În Marcu 2, Isus cheamă pe Levi să-l urmeze după el.) He uses Levi to meet others who need him. (El folosește pe Levi să întâlnește cu alt oameni pe care au nevoie de el.) Levi has a dinner inviting all his friends, and Jesus is among them. (Levi are o cină și face învitația pentru tot prieteni lui, și Isus e dintre ei.) Levi has some pretty bad friend. (Levi are niște prienteni cam de rau.) Mark 2:15 calls Levi’s friends tax collectors and sinners. (Marcu 2Ș15 cheamă prieteni a lui Levi colectori de imposite și păcatoși.) During the time of Jesus, no one liked the tax collectors. (În timpul Isus lui, niemi le placut pe colectori de imposite.) They were sent from Rome to collect taxes from the Jews, and the way they were paid was by charging the people more than what they were supposed to, and many of them got really zealous about collecting more than they were supposed to and got rich. (Ei erau trimite de Roma să culege împosite din everi, și cale pe care Romă le platit ers lăsîndu le să cere din oameni mai mult decît ce ei trebujie să cere, și mult dintre ei au devinit foarte zelos despre culegând mai mult decât ei trebuie, și ei au devit bogat.) They needed help inside for sure because being selfish was part of their job. (Ei au avut nevoie de ajutor de sigur pentru ca fiind egoiști era parte de slujba lor.) There were other sinners at the dinner too, and they were recognized as sinners. (Erau alt păcatoși la cină de asemnea, și ei erau reconoscut ca păcatoși.) Jesus was eating dinner and developing a relationship with these people. (Isus era măncând cină și desvoltând o relație cu acest oameni.)

We want to spend our time with holy people. (Vrem să cheltuium timpul noastru cu oamenii sfânt.) And that is good, but we also have a job given to us by Jesus. (Și asta e bun, dar noi și avem slujba pe care Isus ne a dat.)

Christians want to hang out with nice people which is very understandable. (Creștini vor să sta cu oameni cumesecade și pura și putem să înțtelegem asta foarte ușoara.) 1 Corinthians 15:3 says, “Be not deceived: evil communications corrupt good manners.” (1 Corinteni 15:3 spune: ,,Nu vă lăsați înșelați: comunicațiile rele corup bunele maniere.”) Jesus knew what he was doing. (Isus a știut ce el era facând.) He wasn’t going there to be influenced by them, but to help them. (El nu era mergând aclolo să fi influensat de ei, car să-l ajută pe ei.) When I was young, I had a lot of relatives who caused a lot of trouble drinking too much, sleeping around, etc., and I ran away from them. ( When I was young, I had a lot of relatives who caused a lot of trouble drinking too much, sleeping around, etc., and I ran away from them. ) Some were even on drugs or selling drugs, and I just refused to go around them. (Niște erau chair și luându se drogule sau vânzarea de droguri, și eu doar refuzat să merg în jural de ei.) I was young, and that is what I needed to do. (Am fost tânără, și asta era ce am trebuie să facă.) I went to the mission field, and guess what? (M-am dus pe câmpul de misiune, și ghici ce?) Trying to reach out for God, I got in the middle of people just as bad and some worse than my relatives. ( Trying to reach out for God, I got in the middle of people just as bad and some worse than my relatives.) I had to learn to deal with them if I was going to reach out for God because they were all over the world. (Am trebuit să învață să discurc cu ei daca am vrut să îndinde o mână pentru Dumnezeu pentru ca ei erau în toatea lumea.) I had to deal with a lot of drunks and lecherous people. (Am trebuie să mă descurc cu mulți bețivi și oameni desfrâu.) They were not the kind of people I wanted to hang out with at all. (Ei nu erau tipul de oamenii pe care am vrut să stau timpul cu ei de loc.) I studied the Bible with them and had to deal with showing up and finding them drunk, and I learned why they did what they did. (Am studiat Biblia cu ei și am trebuie să mă descurc cu mergând acolo și encontrându se bețivi, și am învțat dece ei au făcut ce ei au făcut.) They were cauight and couldn’t get out on their own. (Ei erau aprins și nu au putut să scapă singur.) Christians sent from God were their only hope. (Creștini trimis de Dumnezeu erau singur speranța lor.) We built a church full of people like this who changed. (Noi am construit o biserica plina de oamenii ca asta pe care au schimbat.) They became the Bible class teachers, the people giving clothes to the poor, etc. (Ei au devenit învețatorii de clase de Biblie, oameni pe care erau dadând hainele la cel sarac, și mai mult.)

When Jesus helped the sinners, he was like a doctor. (Când Isus a ajutat cel păcatoși, el era cum un doctor.)

When the Pharisees (very religious people) saw Jesus hanging out with the dredges of society, they said, “Why does he eat with tax collectors and sinners?” (Mark 2:16). (Când cel fariseos (oamenii foarte religios) au văzut pe Isus celtuând timpul cu dragele societății, ei au zis: ,,Dece el mănâncă cu culegitori de împosite și păcatoși?” (Marcu 2:16). This is Jesus response: “It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners” (Mark 2:17). (Asta e răspunsul Isus lui: ,,Nu este cel sanatoși pe care au nevoie de un doctor, dar cel bolnavii.”) Yesterday, a Christian friend of mine told me about when she went to feed the poor in Oklahoma City. (Ieri, o prientenă creștină me spus despre când ea a mers să hrantește cel saraci în Orașul Oklahoma lui.) She said the people bring the food and give it out, but that is all they do. (Ea a zis ca oamenii se duce cu mâncarea și le da la oamenii, dar asta e tot ei fac.) She thought they weren’t doing enough, so she went around and sat and talked to the people who came thinking she could make a relationship and find someone she could help. (Credea că nu fac destul, așa că s-a dus și a stat și a vorbit cu oamenii care au venit gândindu-se că poate face o relație și să găsească pe cineva pe care să-l poată ajuta.) When my daughter went with the same group, she came back disapointed because all they did was feed the people. (Când fică mea a mers cu același grupul, ea a venit în apoi desamagita ca ei doar a hranit oamenii.) They take it the first step, but they need to go further. (Ei fac primul pas, dar trebuie să meargă mai departe.) These people are homeless because they are sick. (Acest oameni sunt fără o casa ca ei sunt bolvnavii.) They are drug addicts and have mental diseases. (Ei sunt dependenți de droguri și au boli mintale.) This is why America has so many homeless now. (Asta e dece America are atât de mult de oamenii fără o casa acum.) We need people to go into the homeless camps with more than food. (Avem nevoie de oamenii pe care merg în acel tabere pentru persoane fără adăpost cu mai mult decît mîncarea.) Maybe we don’t want to spend time with them, but we are called to help the spiritually sick, and that is exactly what they are. (Poate nu vrem să celtuim timpul cu ei, dar suntem chemat să ajut pe ei pe care sunt bolnav spiritual, și asta e exact ce ei sunt.) In Romania, there were alcoholic treatment centers that were helping many of their drunks, and then there were people like me who went out and studied the Bible with them helping them change. (În România, existau centre de tratament alcoolic care îi ajutau pe mulți dintre bețivii lor, iar apoi au fost oameni ca mine care au ieșit și au studiat Biblia cu ei ajutându-i să se schimbe.) The spiritually sick are not just in Romania, but all over the world. (Bolnavii spirituali nu sunt doar în România, ci peste tot în lume.)

You can read about the life of Christ with the homeless, and it will do them a world of good. (Poți să citelște depre viața Hristos lui cu cel fără adapost, și asta le face atât de mult de binele.) Knowing about Christ works in their hearts and helps them do what they should. (Cunoașterea despre Hristos lucrează în inima lor și le ajută să facă ce ei trebuie.) It is the best medicine, and I have seen it work miracles in people’s lives. (E cel mai bun medicamente, și am văzut o lucrează miracole în viațele oamenii lor.)

I came back to Oklahoma thinking I had run away from my relatives that had so many spiritual problems. (Am venit în apoi în Oklahoma gândând ca am fugit din rude mele pe care au avut atât de mult de probleme spirituale.) I wanted to make things better. (Am vrut să fac lucru mai bine.) To my surprise, there were people reaching out to them, and many of them became Christians and even preachers and missionaries while I was gone doing mission work. (Spre surprinderea mea, erau oamenii pe care au întâns mânăle lor către rudele mele, și mult dintre rudele mele au devenit Creștini și niște dintre ei au devenit predicatori și misionare în timpul când am fost în alt țărele făcând munca de un misionară.) However, there were others not as fortunate as my relatives. (Totuși existat cele alte pe care nu erau atât de norocos ca rudele mele.) My friend was right when she talked to me about the homeless yesterday. (Prietena mea a avut dreptate când ei a vorbit cu mine despre persoanele fără adăpost ieri.) My daughter was right when she talked to me about them too. (Fiica mea și a avut dreptate când ea a vorbit cu mine despre persoanele fărpă adăpost de asemenea.) There are alcoholic treatment centers for the Indians in Oklahoma. (Exista centre de tratament cu alcool pentru Indieni în Oklahoma.) However, these people are not Indians, and they are spiritually sick. (Totuși acest oameni nu sun Indienii, și ei sunt bolnavi spiritual.) Jesus said the sick need a doctor. (Isus a zis ca cel bolnav au nevoie de un doctor.) Who should we help? (Cine noi trebuie să-l ajutăm?) Jesus didn’t just give them food and go his way. (Isus nu doar le dat mâncarea și a mers pe drumul lui.) Jesus didn’t just heal people and leave, but he healed them and taught them about God. (Isus nu doar a vindecat pe oamenii și a pecat, dar el le vindecat și le învațat despre Dumnezeu.) We need to be doing the same. (Avem nevoie să facem același.)

Leave a Reply