Uncategorized

Mark 2: 1-12, Why did Jesus do miracles? (Marcu 2:1-12, De ce a făcut Isus miracole?)

Many people talk about Jesus sleeping outside using a rock as a pillow. (Mult oamenii vorbesc despre Isus dormit afra folosind o piatră ca o pierna.) It is true that Jesus walked around a lot with big groups of people following him as he healed them and taught them. (E adevărat ca Isus a plimbat mult cu grupele mare de oamenii urmând pe el în timpul când el le a vindecat și le a învațat.) He also spent a lot of time on a boat crossing the Sea of Galilee. (Și el a celtuit mult timp pe o barca traversarea mării Galileii.) He spent so much time crossing the sea of Gallilee because he lived on the northern side of Galilee. (El a celtuit aât de mult de timp traversarea mării Galileii pentru ca el a locuit în el partea nordică din Galileii.) He had a house in Capernaum. (El a avut o casa în Capernaum.) When he went home, everyone was excited that he was there and came to his house. (Când el a mers acasa, toți erau încântat ca el era acolo și au venit la casa lui.) In these verses, it is about one of the times he came home and his house filled with people. (În aceste versicule, e despre unul de timpurile pe care el a venit acasa, și casa lui era plinit cu oameni.)

There were so many people crowded around him! (Era atât de mult de oameni înghesuiţi în jural de el!) Everyone wanted to see him! (Toți au vrut să-l văd!) Everyone wanted to listen to him! (Toți au vrut să-l ascult!) Some men came with their paralyzed friend lying on a mat the four men were carrying, but there were just too many people around Jesus to get to him. (Niște bărbați au venit cu pietenul lor pe care era paralizat și întins pe un covor pe care cele patru bărbați transportau, dar erau doar atât de mult de oameni în jurul de Isus pentru ei să meargă în întru.) They carried their friend up on his roof and made a hole in the roof, then let their friend down through the roof. (Și-au cărat prietenul pe acoperiș și au făcut o gaură în acoperiș, apoi și-au lăsat prietenul să coboare prin acoperiș.) When Jesus saw the man, he said, “Your sins are forgiven” to the man. (Când Isus a văzut bărbatul, el a zis: ,,Păcatele tale sânt iertat” câtre bărbatul.)

There were teachers of the law sitting there saying to themselves, “Why does he say that? Only God can forgive sins.” (Existat profesori de drept pe care au luat loc acolo și ei au spus a ei însuși: ,,Dece el spune asta? Doar Dumnezeu poate să ierte păcatele.”) Jesus knew their thoughts. (Isus a știut gândurile lor.) Jesus began asking them, “Why are you thinking like that?” (Isus a început întrebându-i: ,,Dece va găndiți așa?”) Jesus continued, “Isn’t it easier to heal a man than to forgive his sins?” (Isus a continuat: ,,Nu este mai ușor să-l vindica decât să iertă păcatele lui?”) Then Jesus said, “So you will know that I have authority on earth to forgive sins….,” and then talking to the man he said, “Get up, take your bed, and go home.” (Atunci Isus a zis: ,,Pentru voi să știți ca am autoritate pe acest pământ să-l iertp păcatele…” și atunci vorbând la bărbatul, el a zis: ,,Ridică-te, ei tu cama, și du-te acasa.”) The man got up, took his mat, and walked out in full view of all of them. (Bărbatul să-l riciat pe el însuși, a luat covorul lui, și el a plecat în vedere completă de toți.) Everyone was amazed! (Toți erau iumit!) They began praising God saying, “We have never seen anything like this!” (Ei au început să laudă pe Dumnezeu spunând: ,,Niciodată nu am văzut așa ceva!”)

Why did Jesus say he did it? (Dece Isus a zis ca el a făcut o?) He did it so they would believe him when he taught. (El a făcut o pentru ei să-l cred când el a predicat.) In John 2:11, Jesus had just performed the miracle of turning water to wine at the wedding in Cana. (În Ioan 2:ll, Isus chair atunci a făcut un miracol schimând apa la vin la nunta în Cana.) It was his first miracle. (Era primul miracol lui.) The verse there in John says that is when the disciples began really believing what he was saying because of the miracle. (Versetul acolo în Ioan dice ca asta e când disipule au început să cred ce a zis Isus adevărat din cauză că miracolul.) Even if he didn’t plan on doing a miracle like he didn’t plan on that miracle, his miracles were having the effect he wanted them to have, causing belief. (Chair și daca el nu a avut un plan să facă un miracol cum el nu a planuit să facă acest miracol, miracolule lui au avut un efect pe care el a vrut ei să aiba.) In John 20:30-31, it says, “Jesus did many miraculous signs in the presence of his disciples which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the son of God, and that by believing, you may have life in his name.” (În Ioan 20:30-31, spune: ,,Isus a făcut multe semne miraculoase în prezența ucenicilor Săi, care nu sunt înregistrate în această carte. Dar acestea sunt scrise pentru ca tu să crezi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și că, crezând, poți avea viață în numele Lui.”) Jesus did the miracles for people around him to believe, and the people around him wrote about what he did to help us believe. (Isus a făcut miracole pentru oamenii în jural lui să creadă în el, și acel oamenii pe care erau în jural lui au scris despre ce el a făcut să ajută pe noi să credem.) The Roman historian, Flavius Josephus, who wrote during this time about his time, also wrote about the miracles that Jesus did. (Istoricul roman Flavius Josephus, care a scris în această perioadă despre timpul său, a scris, de asemenea, despre miracolele pe care Isus le-a făcut.) I am telling you about him to help you believe. (Îți spun despre el ca să te ajut să crezi.) Many people won’t listen to a religious text, but they will listen to a secular historical text that backs up what the religious text says. (Mulți oameni nu vor asculta un text religios, dar vor asculta un text istoric secular care susține ceea ce spune textul religios.) Flavius Josephus had no agenda other than to tell us what happened. (Flavius Josephus nu a avut un alt motiv în afară să ne spune ce a întâmplat.) What Jesus was doing was so unusual, it could not go unnoticed! (Ce Isus era facând ca nu a putut să nu fi observat.)

The reason I like this picture is that it is one of the oldest pictures we have of Jesus. (Motivul dece îmi place poza acesta e pentru e unul de cel mai vech pozele pe care avem de Isus.)

If we want to go to Heaven, we have to believe what Jesus taught. (Daca vrem să mergem în rai, noi trebuie să credem ce Isus a întațat.) Hebrews 11:6  says, “And without faith it is impossible to please God, because anyone who approaches Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.” (Evrei 11:6 spune: ,,Și fără credință este imposibil să-I faci pe plac lui Dumnezeu, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El există și că Îi răsplătește pe cei care Îl caută cu sinceritate. Și fără credință este imposibil să-I faci pe plac lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că el există și că îi răsplătește pe cei care îl caută cu sinceritate.”)

This story is also told with less detail in Matthew 9:1-8.

Leave a Reply