Uncategorized

John 6:35-59, Spiritual Eyes (Ioan 6:35-59, Ochi Spirituali)

Jesus said so many things that had the Jews of his days confounded. (Isus a zis atât de mult de lucru pe care a confundat cele Evrei din ziua lui.) In fact, things he said have confounded people throughout time. (De fapt lucru pe care el a zis confundat pe oamenii prin tot timplul.) In these verses, he keeps calling himself “the bread of life,” and keeps telling people they must eat of his flesh and drink of his blood. (În versicule aceste, el continua să spune ca el e ,,pâine de viața,” și continua să spune ca ei trebuie mănânce din carne lui și să bea din single lui.) The kept grumbling and talking like they thought he was crazy because they didn’t understand. (Ei au continuat să mormăie și vorbând ca ei au gândit ca el era treznit pentru ca ei nu au ințeles.) History tells us that at one time, there were people who thought Christians were cannibals because they kept saying that they were eating the body of Jesus and drinking his blood. (Historia ne spune ca o data, era un timp cînd anumit oameni au gândit ca crestini era canibali pentru ca ei au continuat să spun ca eimâncau trupul de Isus și beau sângele lui.) The problem with these people is that they didn’t have spiritual eyes, so they couldn’t understand at all what Jesus was talking about or what Christians do. (Problema cu aceste oameni e ca ei nu au avut ochi spirituali, așa ey nu au putut să înțeleg de loc ce Isus a zis despre ce creștini fac.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

When Jesus says he is the bread of life and we should eat of his flesh, what does he mean? (Când Isis spune ca el e pâine viata lui și noi trebuie să mănâncăm de carne lui, ce el vrea să spune?) He says he is bread sent from God. (El spune ca el e pâine trimite din Dumnezeu.) He compares himself to the manna the children of Isreal ate in the desert. (El face o comparația dintre el și mană pe care copii lui Israel au măncât în deșertul.) However, he says that when they ate the manna, they were only sustained for a short time, but if we eat of him, we will never die. (Totuși, el spune ca când ei au măncât mană, ei aut fost susținute pentrun un timp scurt, dar daca noi măncam de el, noi niciodata vom muri.) Phisical bread is a necessity for life, a staple. (Pâine fisică e o necesitate de vida, un aliment de bază.) Just as we have to have bread, we have to have Jesus. (În același fel ca noi trebuie să avem pâine, noi trebuie să avem Isus.) How on earth can we eat Jesus? (Cum de fapt putem să mănâm pe Isus?) He lived 2,000 years ago, died, and then rose up into Heaven. (El a trait acum 2,000 ani în urma, a murit, și atunci el a înviat și a mers în rai.) If people think they must eat his flesh to live, they are out of luck. (Daca oamenii cred ca ei trebuie să mănânc carne lui să traiesc, ei au nu un pic de noroc să fac asta.) The first chapter of John says that Jesus is “the word,” the message of God to mankind. (Primul capitol de Iuan spune a Isus e ,,cuvântul,” mesajul a lui Dumnezeu către oameni.) We need his message to live. (Avem nevoie de mesajul lui a trai.) We need to listen to what he has to say if we want to live long on this earth and if we want to go to Heaven. (Aven nevoie să ascultăm la ce el spune daca vrem să traim lung pe pământul acest și daca vrem să mergem in rai.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

He knew when he was speaking in these verses in John that he was going to die. (El a stiut cînd el era vorbând în acest versicule în Ioan ca el va muri.) Before he died, he gave his apostles bread and wine and told them to remember him after his death when they ate bread and drank wine (Matthew 26:26-29). Înainte de timpul când el a murit, el a dat lui apostole lui pâîne și vinul și le a spus să amintște lui după moartea lui cînd ei au mâncat pâine și au beaut vinul.) This is when people in history actually thought that the bread became the flesh of Jesus and the wine actually became his blood when they took the Communion, but their eyes were not spiritual enough to understand. (Asta e când omenii în historia de fapt au gândit ca pâine A schimat și a devenit carne lui Isus și ca vinul de fapt a devenit singe lui când ei a luat cina domnul lui, dar ochi lor nu era spirituale destul să înțeleg.) When jesus died on the cross, he was showing us how to live. (Când Isis a murit pe crucea, el era ne aratând cum să traim.) Jesus said, “If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me” (Luke 9:23). (Isus a zis: ,,Daca orcine va vini după mine, el trebuie să nega pe el însuși și ei crucea lui fiecare zi și urmează după mine” (Luca 9:23). ) He was giving us an example of how to live, and he was teaching us how. (Ne dădea un exemplu despre să trăim, și el era ne învațând cum.) Read the sermon on the mount in Matthew 5, 6, & 7. (Citiți predica de pe munte din Matei 5. 6. & 7.) This is a lesson that Jesus taught, and his teachings were amazing! (Aceasta este o lecție pe care Isus a predat, și învățăturile sale au fost uimitoare!) Jesus lived a pure life and a life dedicated to helping others. (Isus a trait o viața pura și o viața dedicat la ajutând pe cele alte.) Jesus submitted his will to God’s will, even the death on the cross because he had complete trust and faith in God. (Isus și-a supus voia lui voia Dumnezeu lui, chair și moarte pe crucea pentru ca el a avut incredele complet în Dumnezeu.) He said we must become, pure, humble and trusting in God like little children if we want to go to Heaven. (El a zis ca noi trebuie să deveni puri, umil și să avem încredele în Dumnezeu ca copii mici daca vrem să mergem in Cer.) In Hebrews 11, there is a long list of people who are praised because they trusted God. (În Evrei 11, exista o lista lunga de oamenii pe care sunt laudat pentru ca ei au avut încredele în Dumnezeu.) Jesus trusted God. (Isus au avut încredele în Dumnezeu.) Jesus lived a pure life. (Isus a locuit a viața pura.) Jesus submitted to whatever God said. (Isus și a supus pe el însuși la ori ce pe care Dumnezeu a zis.) This is the bread he brought us. (Asta e pâine pe care el a adus pentru noi.)

Photo by Madeline Bassinder on Pexels.com

In Hebrews, it says there is no forgiveness of sins without blood. (În cartea de Evrei, spune ca nu exists iertarea pecatelor fără single.) In Romans 6, it says when we repent, we are dying to ourselves to our own selfish wants, just as Jesus died on the cross. (În cartea Romanilor, capitol 6, zice ca când noi pocaim, suntem murând a noi însuși, la propriile noastre dorințe egoiste, exact cum Isus a murit pe crucea.) Romans 6 also says that when we are baptized, we are buried in water just as Jesus was buried in the ground. (În caretea Romanilor și spune ca când suntem botzat, sunt îngropat în apa exact cum Isus era îngropat în pământul.) When we come out of the water after repenting and being baptized, we get a new life just as when Jesus came up out of the grave. (Când noi înviam din apa după pocaim și după fiind botezat, primim o viața noua exact cum Isus a înviat din mormântul.) This is how we get to the blood of Jesus, through mirroring his death, burial, and ressurection, through repentance and baptism. (Asta e cum noi primim sîngele lui Isus, prin oglindirea morții sale, îngroparul, și înviere, prin pacaănțețe și botezul.)

to help a point
Photo by Pixabay on Pexels.com

When Jesus told us he was the bread of life and urged us to eat of him and drink of his blood, he was saying a lot! (Când Isus ne zis ca el era pâine viata lui și el ne-a îndemnat să mâncam de el și să bem sînge lui, el era spunând mult!) Many people can only understand the physical, and not the spiritual. (Mult oamenii pot să înțeleg cel fisic, și nu cel spiritual.) Often in the ministry of Jesus, he would say, “I will heal this person,” but what he was wanting to do was to help them go to Heaven because he knew that was more important than healing diseases. (Mult timp cînd Isus era ajutând pe oamenii, el va spun: ,,Voi vindeca aceasa persona,” dar ce el a vrut să fact e să le ajuta să meargp în cerul.) In Matthew 9:1-8, Jesus sees a paralyzed man and right away says, “Your sins are forgiven,” but the people don’t understand and begin ciricizing him, so he says, “So that you will know that I have the authority to forgive sins, I will heal him,” and he heals him. (În Matei 9Ș1-8. Isus vede un om paralizat li imediat spune: ,, Pacatele tale sunt iertat,” dar oameni acolo nu înțeleg și începe să critice pe Isus, așa el spune: ,,Pentru voi să știți ca am atoritate să iert pacatele, o să-l vindec,” și el le vindica.) Jesus was looking at the man with spiritual eyes. (Isus se uitat la bărbat cu ochii sprituali.) He knew that for this man to have his sins forgiven, he could live forever with God, so he was giving him the greatest gift he could give him. (El a suit ca pentru acest bărbat să aiba pacatele lui iertat, el a putut să locuiesc intotdeuna cu Dumnezeu, așa el îl a dat cel mai mare cadou pe care el a putut lă il da.) However, the people were only thinking about the physical. (Totuși, cel oamenii era doar gândând despre cel fisic.) Jesus satisfied them so they would listen when he gave them the bread of life. (Isus i-a satisfăcut așa ei va ascult când el i-a dat pâîne viața lui.) We all need to eat Jesusț flesh and drink his blood. (Noi toți avem nevoie să mâncăm carne lui Isus și bem single lui.) We need to understand how to live happily on earth and how to live with God eternally after we have a physical death. (Avem nevoie să înțegem cum să traim cu fericirea pe pâământul șu cum să locuim cu Dumnezeu în eternitatea după avem o moartea fisica.)

Leave a Reply