Uncategorized

Romanian Lesson 107, “I’m Not Drunk!” (Limbă Română, Lecție 107, “Nu Sunt Beat!”)

Imagine acting so strange that someone thinks you are drunk. (Imaginați-vă că actionați atât de ciudat încât cineva crede ca sinteți beat.) That is just what happened to the lady our next story. (Asta e exact ce a întâmplat la femeia în urmatoare povestea.) She was a very religious lady and wouldn’t ever even considered getting drunk, so I am sure she felt even worse when a priest accused her of getting drunk. (Ea era o femeie foarte religios și nici nu considerat să deveni beat, așa sunt sigur ca ea a simsit chair și mai rau când un preot a acusat pe ea de devenând beat.) Her name was Hannah. (Numele ei era Hannah.) There was something even worse that caused her to be upset besides the priest thinking she was drunk. (Era ceva chair și mai rau pe care a cauzat pe ea să fi supărt pe care nu era preotul gândind ca ea era beat.)

You see, I have told you before about how it just doesn’t work if a man marries more than one wife. (Vez ca te am zis înainte despre cum nu merge de loc daca un bărbat casatorește mai mult de o singura soție.) Well, Hannah had that problem. (Vreau să te explic ca Hannah a avut problemă acea.) In many countries today, having more than one wife is against the law, but it was not against the law in Israel, and there were people who did it. (În mult țarele astazi, să aibă mai mult de o singura soție este împotriva leagea, dar nu era împotrivă legea în Israel, și au existat oamenii pe care au făcut o.) It wasn’t what God wanted, but it happened. (Nu era ce Dumnezeu a vrut, dar a întâmplat.) In the New Testament, when a good man with an ideal life is described, he is described as having only one wife. (În Noul Testament, când un bărbat bun cu viața ideal e descris, el e descris ca cineva pe care are doar un singur soția.) And, in the beginning, God didn’t make one many and several women, but one man and one woman. (Și la începtul, Dumnezeu nu a făcut un bărbat și mult femeiele, dar un bărbat și o singur femeie.) In the Bible, it is full of examples of problems in families because the husband decided to marry more than one wife. (În Biblia, es plina de exemplule de necazurii în familii pentru ca soșul a decis să casatorește mai mult decât o singura soția.) This is another of those stories. (Aceasta e una dintre acele tipuri de povesti.)

Hannah wanted a baby, but couldn’t have one. (Hannah a vurt un copil dar nu a putut să aibă unul.) Photo by Pixabay on Pexels.com

Hannah’s husband, Elkanah, had two wives. (Soțul lui Hannah a avut doua soții.) Hannah wanted a baby, but she had been unable to have any. (Hannah a vrut un copilul, dar ea nu a putut să aibă unul.) Elkanah’s other wife treated Hannah terrible. (Celealte soția lui Elkanah a portat groznic cu Hannah.) She did crazy little things just to irritate Hannah. (Ea a făcut lucru treznit doar să faca Hannah supărat.) This made Hannah’s life even worse because she really wanted to have a baby. (Aceasta a făcut viața lui Hannah și mai rau ca ea cu adevărat a vrut să aibă un copil.)

Elkanah always gave Hannah gifts because he loved her. (Elkanah întotdeaună a dat cadouri lui Hannah pentru ca el a iubit pe ea.) Photo by Engin Akyurt on Pexels.com

Elkanah would see how sad Hannah was and try to spoil her to make her feel better because he loved her. (Elkanah a văzut cât de triste Hannah era și el a daruit la ea mult cadou ca el a iubit pe Hannah.) When they ate, he made sure she got twice us much food as everyone else. (Când ei au mâncat, el a făcut sigur ca ea a primit de doua ori mai mult mâncarea de tot celealte.) When she didn’t eat, he was sad and said, “I love you. Isn’t just having my heart enough?” (Când ea nu a mâncat, el era trist și a zis: ,,Te iubesc. Nu doar că ai sufletul meu suficient?”)

Hannah and Elkanah loved God. (Hannah și Elkanah au iubit pe Dumnezeu.)They were from Ephraim. (Ei era din Efraim.) There wasn’t a temple where they lived, so the took a trip once a year to a place called Shiloh. (Nu era un templu unde ei au locuit, așa ei a caltorit o data pe can la un loc chemat Șilo.) They spent several days going through rituals at the temple and praying to God. (Ei a cheltuit mult zilele mergând prin mult rituale la templu și se rugau a lui Dumnezu.) Year after year, Hannah had the same prayer. (An după an, Hannah a avut același rugaciunea.) She kept asking God to give her a child. (Ea a cerut în continuare pentru Dumnezeu a îî da un copil.) Somehow, she never got pregnant, and Elkanah’s other wife always used it as a way to cause trouble with her. (Cumva ea niciodata a devit insarcinata, și celealte soția lui Elkanah întotdeauna a folosit o ca o calea să facă problemele cu ea.)

Hannah was praying and crying so much she looked crazy. (Hannah se ruga și plangea atât de mult încat parea nebună.) Photo by Lucas Pezeta on Pexels.com

One year, Hannah and Elkanah went to the temple again. (Un an, Hannah și Elkanah au mers la templu din noua.) She was fervently praying for a child. (Se roagă cu fervoare pentru un copil.) She told God that if he would just let her have a baby, she would dedicate it to him. (Ea a zis lui Dumnezeu ca daca el doar las o să aibă un copil, ea va dedica copilul la Dumnezeu.) She even promised that his hair would never be cut like Samson’s.) Ea și se rugau ca părul lui va niciodat fi tăiat ca părul lui Samson.) She said if God would allow her to have a child, she would dedicate the child completely to God. (Ea a zis ca daca Dumnezeu a lăsat pe ea să aibă un copil, ea va dedica pe copilul complete a lui Dumnezeu.) She was praying so hard and so fervently that she began crying. (Ea era rugaciându se atât de dur și cu atat de mult de fervoare ca ea a inceput să plângă.) No noise was coming from her mouth, but her lips were moving, and she was crying. (Nu era zgomot pe care a venti din gură ea, dar buzele ei erau miscând, și ea se plangea.) She looked quite a sight! (Ea a apărut foarte ciudat!) She looked like a crazy woman. (Ea a aparut ca o femeia treznita.)

A priest named Eli came by and scolder her for being drunk. (Un preot a numit Eli a venit și a certat -o ca el a gândit ca ea era beat.) Photo by Mark Neal on Pexels.com

Just then, a priest named Eli came by. (Chair atunci, un preot a numit Eli prin întâmplarea a venit lîngă ea.) He saw how strange she was acting. (El a văzut cum de ciuatat ea a portat.) He thought she was drunk, and that it was a disgrace. (El a gândit ca ea era beat, și era o rușine.) He scolded her for being drunk. (El a certat-o pentru că el a gândit ca ea era beat.) She was a very religious woman who loved God a lot and didn’t even drink wine. (Ea era o femei foarte religios și nici nu a beaut vin.) She was really shocked to be scolded for being drunk. (Ea a fost întru adevăr șocată să fi certată pentru ca el a gândit ca ea era beat.) She turned to him and said, “It is just not true! I don’t drink beer or wine! I was pouring out my soul to God. Please don’t mistake me for someone who is wicked. I have been here praying her in great anguish.” (Ea sa întoars lui și a zis: ,,Nu e adevărat de loc! Nu beau bere nici vin! Îmi turnam sufletul meu la Dumenzeu. Te rog să nu faci a greșeala și gândești ca sunt cineva rau. M-am rugat aici cu o mare angoasă.) Eli replied, “Well, then God will give you what you are asking for.” (Eli a răspuns: ,,Bine, atunci Dumnezeu va te da cel pe care ai cerut.”) Hannah was really cheered up with what Eli said. (Ce Eli a zis e făcut pe Hannah foarte bucuros.) When they left to go home, she felt much better. (Când ei au plecat să meargă acasă, e a simsit mult mai bine.)

God gave her a baby. (Dumnezeu a dat o un copil.) Photo by Nandhu Kumar on Pexels.com

God did, indeed, hear her. (Dumnezeu, de fapt, a auzit pe ea.) Shortly after that, Hannah became pregnant which overjoyed her! (Cu nu mult timp după aceea, Hannah a devenit insarchinată pe care a făcut pe ea foarte bucuros!) When the baby was born, she and Elkanah called him Samuel, and she knew he was a gift from God. (Când copilul s-a nascut, ea și Elkanah a chemat pe el Samuel, și ea a știut ca ea era un cadou din Dumenzeu.) She remembered her promise to God to dedicate Samuel to him. (Ea a amintit promisiunea ea lui Dumnezeu să didica Samuel lui Dumnezeu.) After the baby was no longer nursing, she took him to the temple. (După bebelușul nu mai alaptă, ea îl a dus la templu.) She had dedicated him to God before he was born. (Ea a dedicat pe el lui Dumnezeu înainte el să nascut.) She gave him to the priests at the temple to raise as a priest. (Ea a dat Samuel lui preoții la templu să ridica ca un preot.) She always went back to the temple. (Ea întotdeauna a mers în apoi la templu.) She didn’t just abandon her baby. (Ea nu doar abandonat copilul ei.) She was always making him new clothes and taking them to him. (Ea întotdeaună a făcut hainele noi pentru el și le a dus lui.) She kept her promise to God that her baby would be dedicated to him because God had answered her prayer. (Ea a implinit promisiunele ea lui Dumnezeu ca copilul ei va fi dedicat lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu a răspuns la rugaciunea ei.) Samuel was raised to be a priest. (Samueal crescut să fi un preot.)

Leave a Reply