Uncategorized

Romanian Lesson 106, Boaz Establishes His Right to Marry Ruth (Limbă Română, Lecție 106, Boaz Își Stabilește Dreptul de a se Căsători cu Rut)

There was a custom in the Old Testament among the Jews that we don’t have today. (Era un obicei în Vechiul Testamentul printre everi pe care nu avem astăzi.) If a man dies, his brother or close relative has the right to marry his widow, and any children they may have will be considered the children of the dead man. (Daca un bărbat moare, frate lui sau o rude aproape are dreptul să casatorește cu vaduvă lui, și orice copii ei poate să aibă va fi considerat copii de bărbatul pe care omorit.) Boaz wanted to marry Ruth, but there was one many who was a closer relative to Ruth’s dead husband than he was. (Boaz a vrut să casatorește cu Rut, dar era un bărbat pe care era o rude mai aproape la soțul mort a lui Rut.) Boaz wanted to marry Ruth, so he had to make sure the other man didn’t have intentions to do so first. (Boaz a vrut să casatorește cu Rut, așa el a trebuit să fi sigur ca celealte bărbat nu a avut intenții să o faca în primul rând.)

Boaz asked the man to meet him. (Boaz a cerut bărbatul să întâlnește cu el.) Boaz took ten Jewish elders as witnesses. (Boaz a luat zece bătrâni everei ca martorii.) He said to the man, “Naomi has a piece of land she wants to sell. Since we are the closest relatives, before I buy it, I thought I would ask you first if you want it.” (El a zis la bărbatul: ,,Naomi are niște pământ pe care ea vrea să vinde. Din cauză ca noi sintem cel mai aproape rudele ei, înainte îl cumpăr, am crezut să te întreb în primul rând daca vrei să o cupărați.) The man said he wanted to buy it. (Bărbatul a zis ca el a vrut să o cupără.) Boaz said, “If you buy it, you know that means that you get everything else that goes with the land, including Ruth, the Moabites, the widow that was married to Naomi’s son.” (Boaz a zis: ,,Daca îl cumpărați, asta e inseamnă cu tu primit tot cele alte pe care merge cu pământul, inclus Rut, moabită, vaduva pe care era casatorit cu fiul lui Naomi.)

The man replied, “I can’t buy it. I might endanger my own estate. You buy it because I can’t.” (Bărbatul a răspuns: ,,Nu pot să o cumpără. Poate eu fac moșia mea în pericol. Tu îl cupărați pentru ca nu pot.”) When he said this, he removed his sandal and gave it to Boaz. (El a scos sandala lui și a dat o lui Boaz.) In that time, when they removed their sandal and gave it to the other man, it meant the deal was legalized. (În timpul acea, când ei au scos sandalele or și a dat o la celelate bărbat, era inseamnă cu afacera era legalizat.)

Ruth now belonged to Boaz.

Then Boaz said to the man and the elders, “Now, you have witnessed that I have bought everything that belonged to Naomi, her late husband and her late sons. I have also acquired Ruth as my wife. Her late husband, Mahlon’s name, will be in all the records.” (Atunci Boaz a zis la bărbatul și bătrânii: ,,Acum ați martorit ca am cumpărat tot pe care era Naomi lui, și de soțul mort ți fii morții. Și am primit Rut ca soția mea. Numele de Mahlon, soțul mort ei, va fi în tot dosalrele.”) The elders confirmed that everything he said was true and the Ruth was his wife. (Bătrânii au confirmat ca tot pe care el a zis era adevărat și ca Rut era soția lui.) They congratulated him and wished him to be the father of many children. (L-au felicitat și a dorit pentru el să fi tatăl de mult copii.)

Ruth and Boaz were very happy, and they married. (Rut și Boaz erau foarte fericit și a casatorit.) Not long after that, Ruth had a baby. (Nu prea mult după aceea, Rut a avut un copil.) Naomi was overjoyed to be a grandmother. (Noami era foarte bucuros să fi o bunică.) Noami finally had joy in her old age. (Noami în sfârșit a avut bucurie când ea era bătrână.) She spent a lot of time with the baby. (Ea a cheltuit mult timp cu copilul.) The name of the child was Obed. (Numele de copilul era Obed.) Obed was the grandfather of King David. (Obed era Bunicul de rege David.) These were the relatives of Jesus. (Asta erau rudele de Iesu.)

Photo by DreamLens Production on Pexels.com

Leave a Reply