Uncategorized

Romanian Lesson 106, A Romantic Encounter (Limbă Română, Lecție 106, O Întâlnire Romantica)

In the last story, I told you how Ruth and Boaz met in his grain fields and that Ruth continued working in his grain fields. (În ultimat povestea, te am zis cum Rut și Boaz au întâlnit în câmpule sale de cereale. Și ca Rut a continuat lucrând în câmpule slae de cereale.) Noami, Ruth’s mother in law, called Ruth to her. (Naomi, soacră de Rut, a chemat Rut să vorbească cu ea.) She had decided that she needed to find a good home for Ruth where Ruth would be well provided for. (Ea a decis ca ea trebuie să gasește o casa pentru Rut unde cineva i-ar asigura bine.)

Photo by Vlad Cheu021ban on Pexels.com

Naomi told Ruth that in that evening, Boaz was at the threshing floor taking care of his barely, and that he would be sleeping there. (Noami a zis lui Rut ca în seara asta, Boaz va veni la etajul treierat să aiba grija de orzul lui, y în noaptea, el va dormi acolo.) She told Ruth to take a bath, put on perfume, and to wear her best clothes. (Ea a spus lui Rut să facă o baie, să pone parfum, și să poarta hainele bună.) She told her to go to the threshing floor, but no to let Boaz know she was there until he was done working, had eaten, and had laid down to sleep. (Ea a zis pentru Rut să meargă la etajul treierat, dar nu să spune lui Boaz ca ea era acolo până el a terminat cu mună, a mâncat, și a stat întins să dorm.) She told Ruth to watch where Boaz laid down, and then go uncover his feet and lay down. (Ea a zis la Rut să privește unde Boaz a stat întins, și atunci să meargă și să descoperi-i picioarele, și să sta întins.) She said Boaz would tell her what to do. (Ea a zis ca Boaz va spune la ea ce ea trebuie să facă.) Ruth replied that she would do whatever Naomi told her to do, and she went to the threshing floor that evening. (Rut a răspuns ca ea va face orice pe care Naomi îi a zis să facă, și ea a mers la etajul treierat în seara asta.)

After Boaz had threshed his barley and eaten, he was feeling good and went to lay down at the far end of the threshing floor. (După Boaz și a bautut orz, a mâncat, el a simsit bine și a mers să sta întins la capătul îndepartat din etajul treierat.) Ruth approached quietly, uncovered his feet, and lay down at his feet. (Rut s-a apropriat fără zgomot, și s-a descoperit picioarele, și a stat întins la picioarele lui.) During the night, Boaz happened to wake up. (În mijlocul de noaptea, prin întâmplarea, Boaz a trezit.) He saw a woman laying at his feet. (El a văzut o femeie stat întins la picioarele lui.) He asked, “Who are you?” (El a întrebat: Cine ești?”) Ruth replied, “I am Ruth, your servant.” (Rut a răspuns: ,,Sun Rut, servitoara ta.”) She continued, “Spread a corner of your blanket over me because you are a relative who can marry me.” (Ea a continuat: ,,Întins un colt de patură ta deasupră de mine pentru ca ești rudă mea pe care poate să mă casatorește.)

Photo by Thau00eds Silva on Pexels.com

This made Boaz very happy. (Astă a făcut pe Boaz foarte fericit.) He spoke to her softly, kindly, and warmly. (El a vorbit cu ea încet, amibil, și călduros.) He said, “God bless you because you didn’t run after young rich or poor men.” (El a zis: ,,Dumnezeu te binecuvînta ca n-ai fugit după bărbații tanari, bogat sau sacrac.”) He told her not to be afraid because he would do what she asked. (El a zis la ea să nu fi frică ca el va face ce ea a cerut.) He said everyone knew that she was a very noble woman. (El a zis ca toți au stiut ca ea era o femeie foarte nobila.) He told her that it was true that he was a relative, but that there was another man who was a closer relative, and that he would have the right to marry her first. (El a zis la ea ca era adevărat ca el era rudă, dar existat un alt bărbat pe care era rudă mai aproape, și ca el va avea dreptul să casatorește cu ea în primul rând.) He told her to stay where she was for the night. (El a zis la ea să sta unde ea era pentru acea noaptea.) He said in the morning, he would talk to the other man and see if he wanted to marry her, and if he didn’t Boaz told her that he would marry her.) El a zis ca când dimineața a venit, el va vorbi cu cele alt bărbat să vadă daca el a vrut să casatorește cu ea, și daca el nu a vrut, Boaz a zis Rut ca el va casatorește cu ea.)

So, she laid there all night and got up while it was still dark to leave before anyone knew she was there. (Așa ea a stat întins acolo toate noaptea și a ridicat din somn când mai era întuneric înainte oricine au știut ca ea era acolo.) He told her not to tell anyone that she had been there. (El a zis la ea să nu spune la nimeni ca ea era acolo.) He asked for her shawl and loaded it down with grain for her to take home. (El a cerut șalul ei și ș-a umplu cu cereal pentru ea să se ducă acasa.)

When Ruth got home, Naomi asked her how things went. (Când Rut a ajuns acasa, Naomi a întrebat cum lucru a mers.) Ruth told her everything and gave her the grain. (Rut a zis la ea tot și a dat o cerealul.) Naomi told her just to wait and be patient because she knew that Boaz would resolve the matter that day. (Naomi a zis o să așteaptă ca ea a știut ca Boaz va resolvă problemă în ziua acea.)

The story isn’t finished. (Povestea nu e terminat.) Next time, I will tell you what Boaz did. (Urmatoare timp, te spun ce Boaz a făcut.)

Leave a Reply