Uncategorized

Romanian Lesson 104, Syncretism Among the Jews (Limbă Română, Lecție 104, Sincretism Dintre Evrei)

If you go to Japan, there is a prevelant thought. (Daca mergi în Japonia, e un gând prevalant.) They have this idea that mixing religions is a a good idea because if one god won’t help you, maybe the other one will. (Ei au aceasta idea ca amesticând religi e o idea bun pentru ca daca un zei nu te ajută, poate celealte va te ajută.) It is a lack of faith in the gods. (E o lipsă de credință în zei.) Idols are things made by men’s hands. (Idole sunt ceve făcute cu mâinele oamenilor.) It is no wonder that they have a lack of faith in gods. (Nu e de mirare ca ei au o lipsă de credința în zei.) How could something a man made have more power than a man? (Como ceva pe care un om a făcut ai mai mult puteria decât un om?) It just isn’t possible. (Doar nu e posible.) However, this thought is prevalent in Japan, and many Jews had the same problem in the Old Testament. (Totuși acest gând e prevalant în Japonia și mult Evrei au avut același problema în Vechiul Testamentul.) This idea is called syncretism. (Idea aceasta e chemat sincretsim.)

Sometimes, they have such a lack of understanding that they even mix God into the mixture. (Câteodata, au o astfel de lipsă de înțelegerea ca chair îl amestică pe Dumnezeu ăn acest amestic.) The first and the second of the Ten Commandments say that there should be no other gods and there should be no idols. (Primul și al doilea de cel zece porunchile spun ca nu trebuie sa fie alt zei și a nu trebuie să fi idole.) Christianity and Judaism don’t mix with other religions. (Cristianism și Iudaism nu a mestica cu alt religile.) There is only one God, and he wants our full attention. (Exista o singura Dumnezeu și el vrea toată atenția noastră.) It is the only way life works. (E singură calea pe care la vidă merge.) He doesn’t take people to Heaven who don’t do things his way. (El nu ia pe oamenii în cer pe care nu face lucru în modul lui.) For things to go well, we must have faith in God, and mixing him with other religions is not faith. (Pentru lucru să meargă bine, noi trebuie să aibă credință în Dumnezeu, și daca îl a mestica cu celealte religile, asta nu e credința.)

When I was in Japan as a student, I met a Japanese girl in chapel at school. (Când am fost în Japonia ca o studenta, am întâlnit o fata japoneza în capela la schoala.) She sat next to me every time reading the Bible and singing to God. (Ea a stat lângă de mine fiecare timp citind Biblia și cântând lui Dumnezeu.) One day, she invited me to her house. (Întru zi, ea mi a invitat la casa ei.) I went. (Am mers.) While we were there, she prayed in front of a god shelf. (Când noi am fost acolo, ea s-a rugat în fața de un raft de zeu.) I understood that this was ancestor worship, not Christianity. (Am înțeles ca asta era cultul ștramolilor, nu crestianism.) I asked her about it. (Am întrebat pe ea despre asta.)

She told me that her father was a Christian, but he had died. (Ea a zis ca tatăl ei era un crestin, dar el a murit.) So, she put a picture of her dad on the god shelf and decided to honor her father by practicing his religion. (Așa, ea a pus o posa de tatăl ei pe raftul zeiul lui, și a decis să da onoare la tatăl ei prin exersându-și religia lui.) She explained that she was praying to her father. (Ea a explicat ca se ruga la tatăl ei.) She had no idea what she was doing at all. (Ea nu a înțeles e ea a făcut de loc.) If her father were a Christian, he would have been mortified at what she was doing. (Daca tatăl ei era un crestin, el ar fi mortificat pentru ca ce ea a făcut.) The book of Romans, the first chapter says that God leaves people who worship idols and lets them be happy in their lost state. (Cartea Romanilor, primul capitulo zice ca Dumnezeu pleacă de oamenii pe care slujește pe idole și le lăs să fi fericit în starea lor pierduta.) Even if she was practicing Christianity, unless she did it for herself and stopped praying to her dad, she was lost. (Chair și daca ea practica crestianism, daca ea nu a făcut o pentru da însuși și a oprit să se ruaga la tatăl ei, ea era pierdut.) I was sad for her. (Am fost trist pentru ea.) It was a good cultural lesson for me because I actually got to know someone who was syncretic with Christianity in the mix. (Era o bună lecția cultură pentru ca în realidad am devenit să cunosc cinevă pe care era sincretica with crestianism în amestec.)

As I said, the Jews had a tendency to do the same kind of thing. (După ce am zis, Evrei au avut o tendinta să facă același lucru.) God was always struggling with them trying to get them not to worship idols. (Dumnezeu întotdeauna a luptat cu ei încercând să convinge pe ei să nu slujește pe idole.) There was Jewish man named Micah. (Era un bărbat evrei a numit Mica.) His mother had a bunch of silver. (Mama lui a avut mult de argint.) She couldn’t find her silver and was convinced someone had stolen it, and she was making a lot of noise about it. (Ea nu a putut să gasește arginul ei și era convins ca cineva a furat o, și ea a făcut mult zgomot despre asta.) Her son, Micah, happened to have the silver and told her not to worry because he had it, and he handed it to her. (Fiul ei, Mica, prin întâmplarea a avut arginul și îi a spus să nu îngrijorează pentru el a avut agrintul, și el a dat argintul la mama lui.) His mother was so happy that she decided to take the silver, make an idol out of it, and give it back to him. (Mama lui era atât de fericita ca ea a decis să lua argintul și să facă un idol de asta si o da în apoi la fiul ei.) She was trying to reward him for taking care of the silver. (Ea a încercat să îl recompenzează ca el a avut grija de argintul.)

Micah happened to have a shrine dedicated to God. (Mica prin întâmplarea a avut un altar deidcat lui Dumnezeu.) He had icons in it. (El a avut icoanele în locul de altarul lui.) When his mother gave him the idol, he added it to his shrine. (Când mama lui îl a dat idolul, el a adaugat idolul la altarul lui.) He had been paying his son to be the priest. (El a platit fiul ei să fi preotul lui.)

All the Jews knew that the Levites were the priests of God. (Tot Evrei au știut ca Levitele erau preoții Dumnezeu lui.) A young Levite had left home wanting to find himself a home, a job, and to raise a family. (Un Levitul tânăr a plecat din casa și a vrut să gasește pentru el însuși o casa, serviciul, și să crește o famiia.) Micah happened to meet this young Levite. (Mica prin întâmplrea a întâlnit acest Levitul tânăr,) Micah wanted him to serve as the priest in his shrine. (Mica a vrut el să fi preotul în altarul lui.) He offered him a place to live, a salary, and all the food he could eat. (El îl a oferit un loc să locuiască, un salariu, și tot mâncarea pe care ei a putut să mânca.) The young Levite took the job. (Levitul tânăr a luat serviciu.) He served in a syncretic shrine. (El a slujit intru-un altar sincretic.)

Micah was so happy because he felt like with a Levite priest in his shrine, surely God would bless him. (Mica era atît de fericit ca el a simțit ca cu un preot Levit în altarul lui, el a gândit ca Dumnezeu va îl binecuvântează.) How do you think God felt about it? (Cum crezi ca Dumnezeu a gândit despre asta?) When the children of Israel worshiped idols, always something bad happened to them. (Când copiii Israel lui a slujit pe idole, întotdeaună ceva rau a întâmăplat pe ei.) Romans says God leaves people who worship idols. (Caretea Romanilor zice ca Dumnezeu pleacă de oamenii pe care slujește pe idole.) The first two commandments of the Ten Commandments say not to have any other gods and not to have idols. (Primul doi de cel zece poruncile spune să nu aibă alt zei și să nu aibă idole.) Was Micah right or wrong? (Mica a avut dreptate su el era greșit?) Syncretism is wrong. (Sincritism e o greșeală.) Syncretism is a lack of faith. (Sincretism e o lipsă de credința.)

Leave a Reply