Uncategorized

Romanian Lesson 96, Gideon and the Wet and Dry Sheep Skin Rug (Limbă Română, Lecție 96, Gideon și Covorul de Piele de Oaie Umeda și Uscata)

At the end of the last story, Gideon had figured out he had been talking to an angel of the Lored. (La sfârșitul de ultimat povestea, Gideon a dat seama ca el era vorbind cu un înger Domnului.) He built and altar where the angel had come and offered a burnt sacrifice to God on it. (El a construit un altar donde înger a venit și oferit p jertfa ars lui Dumnezeu acolo.) That same night, God said to Gideon to tear down his father’s altar to Baal. cut down the Asherah pole beside it, built a proper altar to God there, and sacrifice another bull from his father’s herd using the wood from the Asherah pole to make the fire. (En același noaptea, Dumnezeu a zis lui Gideon să rupt jos altarul de Baal pe care era tatul lui. Și el a zis să tai jos Așera stâlp lângă idolul și să construește un altar potrivit lui Dumnezeu acolo, și atunci să facă încă unul jerfta de un taur de de tatăl lui și să foloselte lemn din Așera stâlp să facă focul.)

Gideon took ten men with him, and they did exactly what God had told Gideon to do. (Gideon a luat zece bărabăți cu el, și ei au făcut exact ce Dumnezeu a zis lui Gideon să facă.) They went at night because the idol was in the middle of town, and they were afraid of the people. (Ei au făcut o în mijloc de noaptea ca idolul era în mijloc de orașul și le erau frică de oamenii.) The people woke up the next day and saw what had happened, (Oamenii au trezit pe urmatoare zi și au văzut ce a întâmplat.)

All the men were angry, but they didn’t know who did it. (Tot bărbații erau supărat, dar nu au știut cine a făcut o.) They did some asking around and figured out it was Gideon. (Ei au intrebat în jural și a dat seama ca era Gideon.)

They went to where Gideon was living. (Au mers unde Gideon era locuind.) Gideon’s father went you to greet them. (Tatul lui Gideon a mers afara să-i întâmpie.) They told Joash, Gideon’s father, what Gideon had done and demanded that he bring him out. (Ei au zis lui Joaș, tatăl lui Gideon, ce Gideon a făcut și au cerut ca el aducă pe Gideon afara.) Joash wasn’t a dummy. (Joaș nu era prost.) He said, “Are you going to plead Baal’s cause? Are you trying to save Baal? Whoever fights for him will be put to death by morning. If Baal really is a god, he can defend himself when someone breaks down the altar.” El a zis: ,,Aveți de gând să pledați pentru cauză lui Baal? Oricine pe care lupta pentru el va muri pînă dimneața. Daca Baal e un zei adevarat, el poate se poate apăra când cineva rupte altarul lui.” They decided that Joash was right and that if Baal didn’t want his altar torn down, he could take care of it himself, and they left. (Ei au decis ca Joaș a avut dreptate și daca Baal nu a vrut altarul lui să fi rupt jos, el poate să aiba grija de asta singura, și ei au plecat.)

All the Midianites, Amalekites, and other eastern people joined forces and crossed the Jordan and camped in the valley of Jezreel. (Tot Midianitele, Amelekitele, și alt oameni din orient au adunat armatele lor și a trecut peste Raul Iordan și au făcut o tabura ăn Iezril.)

Gideon blew a trumpet and summoned all the Abiezrites, a Jewish tribe, to join him. (Gideon a suflat o trâmbiță și el a convocat tot Abierzeritele, un trib evreilor, și adună cu el.) He sent messages to Manesseh, Asher, Zebulon, and Nephtali, more Jews to join him. (El a trimis mesaje la Manese, Așer, Zebulon, și Neftali, mai mult evrei să adună cu el.)

Gideon prayed to God. (Gideon s-a rugat lui Dumnezeu.) Gideon had a rug made from the skin of a sheep. (Gideon a avut un covor făcute din piele de oaie.) He told God he would put the sheep skin rug outside overnight, and if only the rug was wet from dew and nothing around it, he would know that going to battle was what God wanted. (El a zis lui Dumnezeu ca el va pune covorul făcute din piele de oaie afara peste noaptea, și dac doar covorul era umed din roup pe dimineață, el va ști ca mergând în luptă era ce Dumnezeu a vrut.)

The next morning, the rug was completely wet and nothing around it was wet. (Urmatoare zi, covorul era umeda complet și nimic în jurul lui era umeda.) Gideon had to be sure he was right, and he said, “Okay God, to be sure, I am going to put the rug out again, and the next day, if the rug is dry and everything around it wet, then it will be confirmed that you want me to go to war. (Gideon a trebuit să fi sigur el a avut dreptate, și el a zis: ,,Bine, Dumnezeu, să fiu sigur, voi pun covorul afara din noua, și urmatoare zi, daca covorul es uscat, și tut în jural e umida, atunci va fi confirmat ca tu vrei mi să meargă la razboi.) He left the rug out again, and the next day, the rug was dry and everything around it was wet. (El a lăsat covorul afara din noua, și urmatoare zi, covorul era uscat și tot în jural lui era umida.)

Photo by Bakr Magrabi on Pexels.com

Gideon was convinced of what God wanted him to do and began making preparations. (Gideon era convinsat de ce Dumnezeu a vrut el să facă și a început pregătând.) Next time, I will tell you about other things leading up to the war. (Urmatoare timp, te spun despre alt lucru pe care a condus spre razboiul.)

Leave a Reply