Uncategorized

Romanian Lesson 90, Jacob’s Retirement (Limbă Română, Lecție 90, Pensionarea lui Iocov)

After helping the children of Israel conquer 31 small countries, Jacob decided it was time for him to quit. (După ajutând copiii Israel lui să cuceresc 31 țărele mici, Iacov a decis ca era timp să oprește.)

He divided up the land giving each of the 12 families their part of the land. (El a împărțit pământul daruind fiecare de 12 famile partea lor de pîmântul.) After that, there were special towns put aside for people who had accidentally killed someone, and people who wanted revenge were not allowed to touch them, and they were to await their trial there. (După aceea, erau deosebit satule a pus deoparte pentru oamenii pe care au ucis cineva prin acccient, și oameni pe care au vrut razboi nu au putut să-l omoară, și ei au trebuit să aștept pentru procesul acolo.) And, in the end, Jacob was given his choice of which cities he wanted, and he chose two. (Și în sfârșitul, Iacov era dat alegerea lui de care oreașule el a vrut, și el a ales doi,.)

Jacob had become a very old man. (Iacov a devenit un bărbat foarte bătran.) He stood before the leaders of the people and urged them to continue following God. (El a stat în fața de liderii omeniilor și le au encourajat șă continua să urmează pe Dumnezeu.) He emphasized how important it was for them to keep the laws that Moses had received on Mt. Sinai. (El a accentuat cât de importate era pentru ei să ține legele pe care Moise au primit la Munte Sinai.)

He stood before all the people and also urged them to continue following God and to read and follow the laws that Moses received on Mt. Sinai. (El a stat în fața de tot oamenii și le a encorajat să continuea să urmează pe Dumnezeu și să citește și urmează legele pe care Moise a primit la Munte Sinai.)

He told them if they found any of the idols among them that the people of that land had worshiped to get rid of them. (El le au zis ca daca ei au gasit oricare dintre idolii pe care oameni din pământul acea au slujit, să scape de ei.)

He then said to remember that God had brought them from Egypt saving them from the Pharaoh and the Egyptians. (După aceea, el a zis să amintește ca Dumnezeu le a dus din Egyptul îi salvase din Faronul și Egiptenii.)

He reminded them that God had fed them manna in the desert. (El le a făcut aminte ca Dumnezeu le a hranit mana în desierte.) He also reminded them that when they were attacked in the desert, God defended them and they won. (El și le a făcut aminte ca când ei erau atacat în deșierte, Dumnezeu i-a aparat, și ei au câțtigat.)

He reminded them that not only did God part the waters for them to walk on dry land when they left Egypt, but he also parted the water for them to come into the promised land. (Le-a amintit și el ca Dumenzeu nu doar o inmpărțit apele pentru ei să umblă pe pământul uscat când ei au plect din Egiptul, dar si asemanea a impărțit apa pentru ei să vin în pământul promisiune lui.)

He reminded them that it was God who fought for them to take the land of promise, and they had always won because they had stayed with God. (Le a amintit ca era Dumnezeu pe care a luptat pentru ei să ei pământul promisiune lui, și ca ei au întotdeauna au câștigat pentru ca ei au stat cu Dumnmezeu.)

Photo by Wendy Wei on Pexels.com

He told them that they could follow other gods if they wanted, but he wished they could have a commitment to follow God because they could see that God had taken good care of them. (El le a zis ca ei au putut să urmează pe cele alte zei daca ei au vrut, dar era dorința lui pentru di să aiba o hotărârea să urmează pe Dumnezeu pentru ca ei au putut să vada ca Dumnezeu a avut bun grija de ei.) They gave him the committment. (Ei au dat cel hoătaârea.) They told him they would follow no other gods, only the one true and living God. (Ei îl au zis ca ei nu va urmează pe cele alte zei, doar el adevarat Dumnezeu viu.)

They had brought the bones of Joseph from Egypt with them. (Ei au dus oasele Iosif lui din Egiptul cu ei.) He had wanted to be buried in the promised land. (El a vrut să fi ingropat în pământul promisiune lui.) After Jacob spoke, they buried Joseph’s bones in the promised land. (După Iacov a vorbit, ei au îngropat oasele lui Iosif în pământul promisiune lui.)

They were at Shechem. (Ei au fost la Șecem). Jacob drew up an agreement between the children of Israel and God. (Iacov a put un legamânt dintre copiii lui Israel și Dumnezeu pe hărtie.) To symbolize the agreement, he put a big rock under a tree so the people could always remember when they saw that rock of the firm commitment they made to God. (Să simboliza legamântul, el a pus o piatra mare sub un pom, așa oameni intotdaună au putut să amintesc când ei au văzut acel piatra de cel hotărorea ferma pe care ei au făcut câtre Dumenzeu.)

Photo by Harshi Rateria on Pexels.com

Jacob was very old. (Iacov era foarte bătrân.) He died at the age of one hundred and ten. (El a omorit la vîrsta de o suta și zece.) The buried him in the land he had inherited. (Ei îl a ingropat în pământul pe care el a moștenit.)

Leave a Reply