Uncategorized

Romanian Lesson 89, The Last Great Battle (Limbă Română, Lecție 89, Ultima Mare Bătălie)

At this point, the children of Israel were resting at their camp in Gilgal after defeating every kingdom in the southern part of the land of promise. (În acest timp, copiii Israel lui se odihneau la tabara lor în Gilgal, după cucerând fiecare înpariție în parte de sud de pământul promisiune lui.) The kings in the north were worried. (Regele din nor erau ingrijorat.) All of the kings came together and decided to make war on the children of Israel together. (Tot regele au venit impreună și au decis să facă razboi pen copiii Israel lui impreună.)

All of their combined armies were so many in number that they were like the sand in the sea. (Tot de armatele lor combinat erau atât de mult în numer ca ei erau cum nisipul în marea.) They had many huge Arabian horses. (Au avut mult foarte mare cai arabi.) They are much larger than regular horses. (Ei sunt mult mai mare decât cai regular.) They had just as many chariots as men. (Au avut atât de mult de carele ca bărbați.)

They all gathered and made camp at a place called Waters of Merion. (Ei tot adunat și au făcut o tabura intru un log cheamat Apele Merion lui.) They looked like they were going to be a nightmare to anyone who stood against them. (Ei au apărut ca ei vor fi un coșmarul la oricine pe care au stat dinpotrivit lor.) They were making big plans to destroy the children of Israel. (Ei erau facând planurile mare să destruge pe copiii Israel lui.)

God told Joshua not to be afraid. (Dumnezeu a zis lui Ioșua să nu fi frica.) God told him that the children of Israel would win. (Dumnezeu a zis lui Ioșua ca copiii Israel lui vor câștiga.) God told Joshua he wanted the children of Israel to burn all the chariots and hamstring the horses fixing it so they can’t walk. (Dumnezeu a zis lui Ioșua ca el avrut copii Israel lui să arde tot carele și să tai ischiopații caii lor făcând caii nu să fi putut să umblă.) God told Joshua by that time the next day, they would conquer all of them. (Dumnezeu a zis lui Ioșua a în același timp în uratoare zi, ei vor cuceri tot de ei.)

Joshua took his whole army and descended on the camp at Waters of Merion. (Ioșua a luat tot armata lui și a coborât pe tabara în Apele Merion lui.) The Jews conquered them all. (Evrei au cucerit pe toți acolo.) Some of them went on the run, and the Jews pursued. (Niște dintre ei au încercat să fugă, și evrei le au umărit.) The Jews killed every last person including all the kings. (Evrei au ucis fiecare persona inclus de regele.)

They did as God had told them to do. (Au făcut cum Dumnezeu au zis.) They burned the chariots and cut the hamstrings of the horses so they could no longer be used for war. (Ei au ars carele și au tăiat ischiopații caii lor, așa ei nu au putut să fie folosit mai mult pentru razboi.)

After that, they went into every citadel and killed everyone left there. (După aceea, ei au mers în fiecare cetate și su omorât pe toți acolo.) They took animals as plunder. (Ei au luat animale ca jaf. ) And, they burned the citadels to the ground. (Și ei au ars cetatele jos.) They destroyed every city and every person in the northern part of Israel. (Ei au destrus fiecare orașul și fiecare persona în parte nord de Israel.) There were no treaties like they had made with the Gibeonites. (Nu existat tratate cum ei au făcut cu Gagaoniții.) None of the kings of the north even considered a treaty, only a war that they all lost. (Nici unul dintre regele din nord au considerat un tratate, doar razboi pe care toți de ei au pierdut.)

There were thirty one kings that died, thirty one small countries that were demolished by one tribe that God was with. (Existat treizeci și unul rege pe care au omorât. trezeci de țarele pe care erau demolat de un singur trib pe care Dumnezeu erau cu ei.) We all need that kind of power on our side. (Noi toți avem nevoie de acest fel de puteria de partea noastră.) God did it all because of his plan that he was working step by step to bring mankind back to him. (Dumnezeu a făcut o din cauză de planul lui să aducă pe oamenirea ăn apoi la el.) He needed a nation that believed in him, and the Jews finally did. (El a avut nevoie de o națiune pe care au crezut în el și însfârșit, evrei au făcut o.) He needed a nation that believed in him to bring the savior into the world. (El a avut nevoie de o națiune pe care au crezut ăn el să aduca pe mântuitorul pe pământul.) He did it because he promised Abraham that his family would be able to possess this land, and God always keeps his promises. (El a făcut o din cauză ca el a făcut o promisiune lui Avraam ca familia lui vor fi putut să aiba acest pământ, și el întotdeaua ține promisiunele lui.)

Leave a Reply