Uncategorized

Romanian Lesson 87, The Scourge of the Land (Limbă Română, Lecție 87, Biciul Țarii)

When the Communists went into Russia, they killed the royal family and everyone higher up in government. (Când Comuniști au mers în Rusia, ei au omorânt cel familia regala și toți pe care erau sus în guvernamentul.) When the Romanians took Romania back from the Communists, they killed Ceausescu, the president of Romania and leader of the Communist party, and his wife. (Când oamenii din Romania au luat în apoi pănântul din comuniști, ei au omorât pe Ceausescu, presidintele de Romănia li liderul de partid comuniști, și soție lui.) A friend of mine from Bangladesh who is very peaceful and nice said to me that when one government comes in, to secure the new government, everyone in the old government must be killed. (Unul dintre prietenii mei din Bangaldeși pe care e foarte palnică lu blînd mi a zis ca cand un guvernul schimbă și unul nou vine, pentru a asigura noul guvernul, toți din vecheul governul trebuie să fi omorât.) I was amazed, but he thought it was just logical to stop trouble before it began. (Am fost uimit, dar el a gândit ca era logic să oprește probleme înainte de a începe.) I am really glad I am not in charge of deciding things like that. (Sunt foarte fericita ca nu sunt însărcinat cu deciziele de lucru ca asta.) God told the children of Israel to kill everyone in the land of promise because he didn’t want them effecting the children of Israel. (Dumnezeu a zis lui copii Israel lui să oamoară pe toți în pământul de promisiune pentru ca el nu a vrut ei să influenta pe copii Israel lui.) He wanted to eradicate any influence of sin on his new nation. (El a vrut să eradica orice influența de păcat pe națiune lui noua.)

In the last story I told you, I told you about when a group of kings went together to attack the Gibeonites, and they called the Israelites to help them. (În ultimat povestea, ți am zis despre când o grupă de regele au mers împreuna să ataca Gabaoniții, și ei au chemat pe Israeliții să vine să le ajută.) God even helped the Israelites in this was killing more of them than the Israelites killed. (Dumnezeu chiar și ajuatat pe Israeliții în razboi această omorând mai mult de ei decât Israliții au omorît.) As the group of kings were retreating, they went into a cave for safety and hid. (Când grupul de rege se retrageau, ei au mers întru o peșteră pentru siguranță și au ascuns.) There were five kings, one from each nation. (Au existatcinci rege, unul din fiecare națiune.) Joshua told his men to roll a big rock in front of the cave, and he set guards there so they couldn’t get out. (Ioșua a zis lui bărbații lui șă pune o piatră mare în fața de peștera, și el a pus paznici acolo așa încât ei nu au putut să scape.)

Then he took his army to the cities where these kings were from and killed everyone in all five cities. (Atunci el a luat armată lui a acel orații de unde acele rege au venit și au omorât toți în tot cinci orașele.) After that, he came back and had the kings taken out, and he had them killed in front of his men saying, “Just as God has given us these men’s cities, he will give us the rest of the cities too.” (După aceea, el a venit în apoit și a luat cel regele afara, și le au omorît în fața de bărbații lui spunând: ,, Exact cum Dumnezeu ne a dat cel orașii de acest oamenii, el noi va da restul de orașii la fel.”

After that, they went from city to city and village to village and killed everyone in the southern part of the land. (După aceea, ei au mers din orașul la orașul și satul la satul și a omorât pe toții în parte de sud a pământul lui.) God went with them, and he was giving them the whole land. (Dumnezeu a mers cu ei, și era darând pe ei tot pământul.) The list of names of the cities they destroyed is very long. (Listul de numele de orașii pe care ei au destrus e foarte lung.)

After they had conquered the southern part of the land, they went back to Gilgal to their camp and rested. (După ei au cucerit partea de sud pământul lui, ei au mers în apoi la tabura lor și au odihnit.) They weren’t finished, but just resting. (Ei nu erau terminat, dar doar odihnidu-se.)

I think if I had lived in that region, I would have fled if I heard what they were doing. (Cred ca daca am locuit în acel reguine, ași fi fugit daca am auzit ce ei făceau.) God wanted them to get rid of everyone who lived there because the land was too full of sin. (Dumnezeu a vrut ei să scapă de toții pe care au locuit acolo pentru ca pământul era prea plină de păcatele.) It was like the people in the time of Noah’s ark. (Era ca oamenii în timpul de arcul lui Noe.) We really need to think about how hard God can get on sin. (Noi întru adevăr avem nevoie să găndim despre cât de greu Dumnezeu poate șă fi către păcatele.) Remember God destroying Sodom and Gomorrah because of their sins. (Amintești ca Dumnezeu a destrus pe Sodom și Gomora din cauză de păcatele lor.) We should never do the destroying ourselves, but God can’t put up with so much sin that men dish out. (Noi nu trebuie niciodat să facă destrugerea noi însumi, dar Dumnezeu nu poate să suport atât de mult de păcate ca oameni fac.)

God had a plan. (Dumnezeu a avut un plan.) He was weaving his plan. (El țeteau planul lui.) He needed a nation who knew who he is through which he could bring his son to the earth to teach us about him and how to go back to him. (El a avut nevoie de o națiune pe care au știut cine el este pe care el au putut șă aducă pe fiul lui pe pământul să ne învața despre el și cum să mergem ăn apoi la el.) All these people were killed because he wanted us to know hjow to go to Heaven. (Tot acel oamenii au fost ucis ca el a vrut noi să știum cum să mergem in Rai.) If mankind had just chosen right to start with, none of this killing would have taken place. (Daca oamenea au doar ales potrivit la începutul, nici un pic de acest ucidere nu ari fi luat loc.) So, Joshua and the Israelites became the scourge of the land of promise wiping out all the sinful people. (Așa, Ioșua și copii Israel lui au devenit biciul țării destrugand tot acel păcătoșii.)

Leave a Reply