Uncategorized

Romanian Lesson 79, Preparing to Go to the Land of Promise (Limbă Română, Lecție 79, Pregatiri să Meargă în Pământul de Promisiunele)

In the last Romanian lesson, there was a change of leadership among the children of Israel. (În ultimal lecție folosînd limbă română, era o schimbarea de conducere dintre copii Israel lui.) Moses had died, and Joshua stepped into his place. (Moise a murit, și Iosua a venit în locul lui.) The children of Israel had spent forty years tending sheep outside of the land of promise because of their sins. (Copii Israel lui au cheltuit patruzeci de ani având grija de ouaie afara de pământul de Promisiunele din cauză de păcatele lor.) Joshua had become a hero when Israel was attacked in the desert and had become Moses’ right hand man, and God considered him a worthy successor to Moses. (Iosua a devenit un erou când Israel era atacat în pustui și a devenit mână dreaptă a lui Moise, și Dumnezeu a considerat ca el era un sucesor de valuare în loc de Moise.) Now, we are beginning the book of Joshua from the Bible if you also want to read along in the Bible. (Acum începum carte de Iosua din Biblia daca vrei și să citești cu mine din Biblia.)

God spoke to Joshua as he did Moses. (Dumnezeu a vorbit cu Iosua como El a făcut cu Moise.) He told Joshua that it was time to enter the promised land. (El a zis lui Iosua ca era timpul să întra în pământul promisiunele.) He told Joshua that he would give him all the land from the desert at Lebanon, the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. (El a zis lui Iosua ca el va îl da tot pământul din pustui din Leban, cel mare riu, Riul Eufrat, toata țara Hetiților, și până la Marea cea Mare, săre apusul soare.) God told Joshua that no one would be able to be against him, and that he would be with him like he was with Moses. (Dumnezeu a zis lui Iosua ca niemeni poate să fi dinpotrivit lui, și ca el va fi cu el cum el era cu Moise.)

God told him to be strong and courageous and follow all the laws that he had given Moses. (Dumnezeu îl a zis să fi puternic și plin de coraj și să urmeze tot legele pe care el a dat lui Moise.) He told Joshua to study the laws and think hard about them all the time. (El a zis lui Iosua să studieze legele și să gândește de ei tot timpul.) God told Joshua that he would be with him wherever he went. (Dumnezeu a zis lui Isua ca el va fi cu el ori unde el a mers.)

When God told Joshua all this, Joshua sent the leaders under him through out the camp and told the people to pack their bags because they were going into the land of promise in three days. (Când Dumnezeu a zis tot asta lui Iosua, Iosua a trimis tot liderii prin tot tabara și le a zis să spune lui poporul să împacheteze bagajelor pentru ca ei vor merg în pământul promisiunele după trei zile.)

He said initially, the women and children along with the livestock would stay in the land east of the Jordan River, but that the fighting men were going in to the land fully armed. (El a zis ca să începe, femei și copii și cu șeptel va sta în pământul est de Riul Iordan, dar ca bărbați luptator vor merg în pâmântul cu tot armele.) Things would be this way until they had full possession of the land. (Lucru va fi așa până ei au avut posessune de pământul complet.)

All of the men vowed that they would do whatever Joshua asked them to do. (Tot bărtați ai jurat ca ei vor fac orice Iosua a cerut de ei.) They said that God had been with Moses, and they knew that God was also with Joshua. (Ei au zis ca Dumnezeu era cu Moise, li ei au știut ca Dumnezeu și de asemanea era cu Iosua.) They said that they would kill anyone who didn’t listen to Joshua. (Ei au zis ca ei vor omoara pe oricine pe care nu a ascult lui Iosua.)

The stage is set. (Scene este pregatită.) The players have made their commitment. (Jucători și au făcut promisiunele lor.) A war will happen. (Un război va întâmpla.) Read next time to see how the war begins. (Citiți un urmatoare timpul să ști cum război va începe.)

Leave a Reply