Uncategorized

Romanian Lesson 67, The Blood of the Lamb at Twilight (Limbă Română, Lecție 67, Sânge Mielul lui la Amurg)

It is coming! (Va veni!) We have been talking about the plagues of Egypt and the stubborn Pharaoh, but God is about to break the Pharaoh.  (Până acum, noi am vorbit despre faraonul încăpățânat, dar Dumnezeu curând va rupe voință faraonul lui.)  What God does next is overwhelming!  (Ce Dumnezeu face despues e  suprasolisita!) Everyone will know without a doubt that God is God.  (Tot vor ști fără îndoință ca Dumnezeu e Dumnezeu.) God told Moses what would happen, and now he has more instructions for Moses.  (Dumnezeu a zis lui Moise ce va întâmplă, și acum are mai mult înstrucțiune pentre Moise.) pexels-photo-678448God told Moses that on the tenth day of the tenth month, each man is to take a lamb for his family.  (Dumnezeu a zis lui Moise ca pe ziua zece și lună zece, fiecare om trebuie să ei un miel pentru familia lui.) The lamb must be a year old and have not defect.  (Mielul trebuie să aibă un an și să fie fără defect.) God said they must take special care of them until the fourteenth day of the month.  (Dumnezeu a zis ca ei trebuie să aibă grija deosebit de ei până ziuă paisprezecea lună lui.) pexels-photo-4100130At twilight, they must slaughter the lamb.  (La amurg, ei trebuie să tai mielul.)

They had to take the blood of the lamb and paint it on the door frames of their houses.  (Ei au trebuit să ei sânge mielul lui și vopseșc rama usii din casele lor.)

They needed to leave the lamb whole and cook it over a fire.  (Ei au avut nevoie să las pe mielul intreg și să o gatește pe un foc.) The couldn’t boil the meat or eat it raw, but they had to roast it.  (Ei nu au putut să fierbe carnea sau mâncați-l crud, dar să-l prajiți.)

The were to eat bread without yeast like tortillas or crackers. (Ei trebuie să mănâncă pâine fără drojdie ca pâine Mexicană sau ca biscuiti făra zahar.)  they had to gather herbs and eat them too. (Ei au trebuie să adună ieburi, și le mănâncă.) They were to eat everything and leave no left overs.  (Ei au trebuit să manîncă tot, și nu au putut să lasă excesul de mâncarea.) If thee was anything left, they had to burn it.  (Daca era parte lăsat, ei trebuie să o arde.)

God said they had to eat with their clothes tucked into their belts, their sandals on their feet, and a walking stick in their hand.  (Dumnezeu a zis ca ei trebuie să mănâncă cu hainele înfipt în curele lor, sandale lor pe picioarele lor, și cu un baston de plimabre ăn mânele lor.) They were supposed to eat in a hurry.  (Ei trebuie să mănâncă în grabă.)

God said he would pass over Egypt killing every first born in every house bringing judgement on all of the idols and false gods in Egypt that same night.  (Dumnezeu a zis ca el va trece peste Egiptul omorând fiecare primul nascut în fiecare casa aducând judeca pe tot idole și zei fals ăn Egiptul în același noapte.) pexels-photo-960137He told all the Hebrews to stay in their houses.  (El a zis ca fiecare evrei trebuie să sta în casele lor.) He said when he saw the blood of he lam painted on their door frames, he would not send the angel of death into that house.  (El a zis ca când el a văzut sânge pmielul lui vopsit pe rama ușii lor, el nu va trimite înger de moarte în casa această.)

pexels-photo-760710He told them that they were to do no work for seven says before that night except cooking, and in all the years to come, they should continue to do the same every year at this time as a festival remembering what happened that night.  (El le a zis ca ei nu trebuie să lucrează pentru șapte zile înainte acel noaptea în afara de gatând, și în tot anii pe care va veni, ei trebuie să continua să facă același în fiecare care anii în timpul acest ca o salbatoare, amintim ce a întâmplat în acel noapte.) art-school-of-athens-raphael-italian-painter-fresco-159862Moses called all the elders together and told them what God had said.  (Moise a chemat pe toți bătrâni înpreaună și le a zis ce Dumnezeu a spus.) They all did exactly what God told them to do.  (Ei toți au făcut exact cum Dumnezeu a zis.)

At midnight, God did exactly what he said he would to the Egyptians.  (La miezul nopții, Dumnezeu a facut exact ce el a zis el va face lui egipteanii.)  someone was dead in every house.  (Cineva era mort în fiecare casa.)  The whole country of Egypt was crying and screaming!  (Plină țara Egiptul au plîms și a strigat!)

Everything in Goshen was quiet just as God had promised. (Tot în Gosen era liniștit exact cum Dumnezeu a promit.)  Not one Hebrew died. (Nici unul dintre evrei au murit.) Needless to say, Pharaoh finally listened and told the Hebrews they could go, but he still wasn’t finished with the Hebrews.  (Inutil să spun, faraonul în sfârșit a ascultat și a zis lui evrei ca ei au putut să meargă, dar el nu era terminat.) Read next time to see what other problems Pharaoh caused before the people finally got out.  (Citști urmatoare data să vădă ce fel de mai mult probleme faraonul a cauzat înainte popurul evreilor in sfârșit scapat.)

The story isn’t finished, but I will leave it here so as not to make it too much in one blog.  (Povestea nu e terminat, dar o las aici să nu fac un singur blog prea lung.)  What happened that night effects people even today.  (Ce a întâmplat în noaptea acea afecteză pe poporul chair și astăzi.)  Christ became the sacrificial lamb for us like the lamb the Hebrews killed that night.  (Cristo a devenit mielul de jertfâ pentru noi cum cel mieul ca evrei au omorit în acea noapte.)  The blood of Jesus covers our sins just as the blood of that lamb protected them.  (Sânge lui Isus acoperă păcatele noștri exact cum sângele mieului le au protejat.) The New Testament talks about being “washed in the blood of the lamb,” in Hebrews, in Revelation, and other places. (Noul Testamentul vorbește despre fiind spălat în sângele mielul lui în cartea evreilor, ăn apocalipsă, și în mult alt locule .)  Jesus is our lamb.  (Isus e mielul noștri.)  They were not to eat yeast in their bread because yeast symbolized sin because it grew so much.  (Ei nu au trebuie să mănâncă drojdie în pâine lor pentru ca a simbolizat păcate ca a crescut atât de repede.)  Many churches today will not use yeast in their bread for the communion because when Jesus told us to eat the bread and drink the wine to remember his death, he was using the bread without yeast of the Passover, the holiday this night began. (Mult bisericii astăzi nu va folosește drojdie în pâine lor pentru cina Domnul lui pentru ca când Isis ne a zis să mănâncă pâine și să bem vinul să îl amintim, el era folosând  pâine fără drojdie din Paștele, el salbatoare aceasta noaptea a început.)

*************************************************************************************

Questions (Întrebare)

 1.  Dece Dumnezeu a facut tot aceasta?
 2. Ce evrei au trebuit să facă la amurg?
 3. Ce ei trebuie să facă cu sânge mielul lui?
 4. Cum ei trebuie să gatește mielul?
 5. Ce alt lucru ei trebuie să mănâncă cu mielul?
 6. Dece niște poporul nu folosesc drojdie în pâine de cina Domnul lui astăzi?
 7. Ce sângele mielul a facut pentru evrei, și ce face pentru creștini?
 8. Ce a întâmplat în Egipt în mijlocul nopții?
 9. Cum era evrei în această noaptea?
 10.  Dece creștini mănânc Cina Domnului?

Answers (Răspinsule)

 1.  Dumnezeu a vrut Egiptul și tot poporul peste tot să știe ca el e Dumnezeu.
 2. Ei trebuie să omoară pe un miel.
 3. Ei trebuie să pună sânge mieului pe rama de ușii.
 4. Ei trebuie să gatesc mielul pe un foc.
 5. Ei trebuie să mănâncă ieburi și pâine fără drojdie.
 6. Ei nu o folosec pentru doi motivele.  Unul era ca când Isus a început cina Domnului, el a folosit pâine din Pașt pe care nu a avut drojdie.  Al doilea e ca drojdie simbolizează păcatele.
 7. Sângele mielyul a protejat pe evrei din moartea.  Astăzi, sângele mielul, Hristos, și  ne protejează.
 8. În mijlocul nopșii în Egiptul, fiecare primul nascut au murit.
 9. Evrei erau bine.
 10. Creștini mănânc cina Domnul lui să amintească ce Isus a făcut pentru noi pe crucea și ca Isus ne a cerut să o facă,

Leave a Reply