Uncategorized

Romanian Lesson 65, Darkness so Deep it Reaches Your Soul (Limbă Română, Lecție 65, Întuneric Atât de Adînc ca Întinde Până Sufletul ta)

Until now in our Bible story, God is working hard on Pharaoh of Egypt.  (Până acum în povestea nostri din Biblia, Dumnezeu lucrează foarte tare pe faraonul din Egiptul.) God has been sending harder and harder plagues on Egypt trying to convince the Pharaoh of his presence, his power, and that the Pharaoh needs to listen to him.  (Dumnezeu a trimit mai puternic și mai puternic ciumele  pe Egiptul să încearcă pe faraonul ca el există, de puteria lui, și ca faraonul are nevoie să ascult a lui.)

dark clouds in the sky
Photo by Alex Conchillos on Pexels.com

In the last lesson, God sent a swarm of locusts that was so overwhelming it was like a dark cloud when it blew in.  (În ultimat lecție, Dumnezeu a trimis un roi de lăcuste pe care era atât de suprasolisita ca era ca un nor negru când Dumnezeu a suflat o până Egiptuș.) This time, it will not just be something like a dark cloud, but actual deep, deep darkness, so dark you can feel it in your soul.  (În aceast timp, nu va fi doar ceva pe care e ca un nor intuneric, dar adânc, adânc întuneric adevarat pe care e atât de întuneric ca poți să o simt în sufletul ta.) tutankhamun-death-mask-pharaonic-egyptWhen Pharaoh refused to let the Hebrews go again, God said to Moses, “Stretch your hand toward the sky so that darkness will spread over Egypt, a darkness that can be felt.”  (Când faraonul a refusat să las pe evrei să meargă din noua, Dumneze a zis lui Moise:  ,,Întindeți mână ta spre cerul așa îmcât întuneric va întinde deasupră de Egiptul, întuneric pe care poate să fi simsit.) pexels-photo-556666Moses did as God commanded.  (Moise a făcut cum Dumnezeu îl a poruncit.)

pexels-photo-695644Darkness so deep came to Egypt that the people were scared. (O întuneric atât de adânc a venit la Egypt ca oameni erau speriat.) It was dark for three days. (Era întuneric pentru rei zile.)

green trees under blue and orange sky during sunset
Photo by Lisa Fotios on Pexels.com

However, in Goshen, where the Hebrews were, there was no darkness. (Totuși în Gosen unde evrei erau nu existat întuneric.) pexels-photo-3214970The darkness had all the Egyptians scared, and the Pharaoh felt like he was going crazy.  (Întunericul a făcut pe tot Egipteane speriat, și faraonul a simsit ca el era devenînd treznit.) So, the Pharaoh called Moses saying, “Go worship the Lord your God, just take the darkness away.”  (Așa, faraonul a chemat lui Moise spunând:  ,,Duceți-va, slujești pe Domnul Dumnezeu tau, doar face pe întuneric să pleacă de noi.”)  Moses didn’t stretch his hand toward the sky on the forth day to make darkness thinking the Hebrews could finally leave.  (Moise nu a întins pe mână lui spre cerul în a patra zi găndând ca evrei pot să pleacă în sfârșitul.)  However, the Pharaoh called him again.  (Totuși, faraonul îl a chemat din noua.)

The Pharaoh said, “As you go to worship God, your children and wives can go, but you can’t take any of your animals.”  (Faraonul a zis:  ,,În timpul când mergeți să slujiți pe Dumnezeu, copii tai și nevastele tau pot să merg, dar nu puteți să va duceți cu animale tai.) Moses said, “But, I told you we wanted to make animal sacrifices, and we can’t do that without our animals.”  (Moise a zis:  ,,Dar te am zis ca noi am vrut să facă jertfele de animale, și nu putem să o facem fără animale noștri.) pexels-photo-3214970With that, Pharaoh told Moses again that the Hebrews could go no where.  (Cu asta, faraonul a zis lui Moise din noua ca evrei nu putut să merg nicăieri.)  The Pharaoh commanded that Moses out of his presence and told him to never come again.  (Faraonul a poruncit pe Moise afară de presență lui și âl a zis să niciodată să vine din noua.)

We have to feel sorry for anyone who is as stubborn as that Pharaoh, but there are people like him.  (Noi trebuie să simțim trist pentru cinevă pe care e atât de încăpățânat de acel faraonul, dar sunt oameni ca el.)  Have you ever heard of “the strong willed child”? (Ai auzit de copilul de voință tot puternic?) I have a son like that, at when he was small, it got him into trouble sometimes,  (Am un adul ca voință așa, și când el era mic, astă îl a făcut probleme câteodată.)  I worked hard at trying to teach him to channel his stubborness in the right way.  (Am lucrat dîn greu să îl învață să-cănalizeze  încăpățanera întru un mod potrivit.)  He learned his lessons and became a great man. (El a învațat lecțile lui și a devenit un barbat mareți.) However, it seems this Pharaoh was so spoiled that no one taught him to listen to anyone.  (Totuși se pare ca acest faraonul era atât de răfătat ca nimeni îl a învațat să ascult ca nimeni.) If we can’t even listen to God, we are in trouble. (Daca nu putem cel mai puțin să ascult lui Dumnezeu, suntem în necazuri.) Stay with the blogs about this story, and you will learn what ultimate sad catastrophe Pharaoh finally caused.  (Stai cu cel bloguri despre povestea această, și vie înveți ce ultimat trist catastrofă pe care faraonul în sfârșit face.)

*************************************************************************************

Qiestions (Întrebare)

 1.  Ce era ciuma în blogul înainte acest blog?
 2.  Ce Dumnezeu a trimis cu vânt în ultimal blogul?
 3.  Ce Dumnezeu a zis lui Moise el trebuie să facă?
 4. Ce a întâmplat când Moise a întins mână lui spre cerul?
 5. Câte zile era întuneric în Egiptul?
 6.  Unde nu era întuneric?
 7. Dece faraonul a chemat pe Moise prima oarea?
 8. Dece faraonul a chemat pe Moise al doilea oarea?
 9. Ce faraonul a zis despre animale evreii lor?
 10. Ce era problemă faraonul lui?

Answers (Răspunsele)

 1.  Dumnezeu a trimis lăcustele să mânânc pe tot plantele.
 2. Un mare roi de lăcustele.
 3. Dumnezeu a zis lui Moise să întinde mână lui spre cer.
 4. Tot a devenit întuneric în Egipul.
 5. Era întuneric pentru trei zile.
 6. Nu era întuneric în Gosen unde evrei au locuit.
 7. Faraonul a vrut întuneric să îl las.
 8. Faraonul a vrut să spune lui Moise ca animale evreii lor nu pot să merg.
 9. El a zis lui Moise ca animale nu pot să merg.
 10. Faraonul era prea încăpățâțat și răsfățat.

Leave a Reply