Uncategorized

Romanian Lesson 62, Boils (Limbă Română, Lecție 62, Rana)

In the last Romanian blog I sent out, it was the story of how God caused all the livestock in Egypt to die trying to make the Pharaoh understand that he was dealing with the one true and living God.  (În ultimat blogul de limbă română pe care am trimis, era povestea de cum Dumnezeu a facut tot șeptel din Egipt să moară încercând să facă pe faraonul să înțelege ca el avea de a face cu cel adevarat și vie Dumnezeu.) However, even though it seemed that Pharaoh was beginning to understand, he still rebelled. (Totuși, chair și daca aparut ca faraonul a început să înțelege, el mai a răzvrătit.)  After all, he was “the” Pharaoh, and he thought he was very important.  (După tot, el era cel faraonul, și el a gândit ca el era foarte importante.) He was refusing to let the Hebrews go because he had to have the power.  (El a refuzat să las pe evrei să meargă ca el a trebuit să aibă puteria.)  He didn’t want a true God telling him what to do. (El nu a vrut un Dumnezeu adevarat să îl spune ce să facă.)  God, however, was determined to make Pharaoh bend his will.  (Dumnezeu, in orice caz, era determinat sa forsează pe faraonul să înoaie-i voință.)pexels-photo-266436God told Moses and Aaron to take hand fulls of cooled ashes from the fire and for Moses to throw them up in the presence of the Pharaoh.  (Dumnezeu a zis lui Moise li Aaron să ei în mânele lor plină de cenușă răcită din focul și pentru Moise să le arunca sus în presență lui Faraonul.)  God said when he did this, all the people and animals in Egypt would break out in boils.  (Dumnezeu a zis ca când el face astă, tot oameni și animale din Egipt avea să izbucnească în rana.)

brown statue
Photo by Alex Azabache on Pexels.com

So, they took some ashes from the fire and went to see Pharaoh.  (Așa ei au luat niște cenușă din focul și a mers în visita la faraonul.) pexels-photo-751374Moses said again, “God says to let his people go,” but again, the Pharaoh said, “no.”  (Moise a zis din nou: ,,Dumnezeu zice să las pe poporul lui să pleacă,” dar din noua, faraonul a zis: ,,Nu.”)  When he said no, Moses threw the ashes into the air.  (Când el a zis nu, Moise a aruncat cenușa în aire.)  pexels-photo-1807086When he did that, every person and every animal in Egypt had boils on their skin.  (Când el a făcut astă fiecare personă și fiecare animale din Egipt a avut ranale pe piele lor.) pexels-photo-2748243The magicians hid.  (Magiceni au ascuns.) They didn’t want anyone to see them.  (Ei nu au vrut pe nimeni să le vadă.) They were becoming afraid of Moses. (Ei au începând să deveni speriat de Moise.)

man s face
Photo by Mustafa ezz on Pexels.com

Pharaoh didn’t care.  (Nu e-pasă lui faraonul.)  He was just more determined to defy God.  (El era doar mai determinat să sfidă pe Dumnezeu.) He said the children of Israel still couldn’t go anywhere. (El a zis ca copiii Israel lui âncă nu puteau să meargă.)

This time, God attacked the Egyptian people themselves.  (Această timp, Dumnezeu a atacat pe insași poporul egiptean.)  They were all declared unclean, and therefore could not stand before any of their pagan gods.  (Toți erau declarat necurat, așa nici unul dintre ei au putut să sta în fața de nici unul de ziele păgăni lor.) God was bound and determined for Egypt and the Pharaoh to know that he is the one true and living God. (Dumnezeu era determinat pentru Egipt și faraonul să știu ca El e cel unul adevărat și vie Dumnezeu.) The story isn’t finished, so log on next time to see what God does next.  (Povestea nu e terminat, așa vine aici urmatoare data să văda ce Dumnezeu face.)

***********************************************************************************

Questions (Întrebare)

 1.  Ce Dumnezeu a zis pentru Moise și Aaron să ei din focul?
 2. Unde Moise și Aaron trebuie să meargă cu cenușele?
 3. Pharaoh a ascultat?
 4. Ce Moise a făcut cu cenușele?
 5. Cînd Moise a aruncat cenușele în aire, ce a întâmplat?
 6. Ce Magiceni au făcut?
 7. Faraonul a ascultat?
 8. Ce acest ranele au cauzat pentru poporul egiptean?
 9. Ce Dumnezeu a vrut egipteanele și faraonul să știu?
 10. Dumnezeu e terminat?

Answers  (Răspunsuri)

 1.  Dumnezeu le au zis să ei cenușele din focul.
 2. Ei trebuie să meargă în față de faraonul.
 3. Nu faraonul nu a ascultat.
 4. Moise a aruncat cenușele în aire.
 5. Tot poporul și animale din egiptul a primit ranele peste tot.
 6. Magiceni au ascuns din Moise.
 7. Nu faraonul nu a ascultat.
 8. Poporul egiptean erau declarat necurat și nu au putut să sta în față de zeile lor.
 9. Dumnezeu a vrut egipteanele și faraonul să știu ca el e cel adevărat și vie Dumnezeu.
 10. Nu Dumnezeu nu e terminat.

Leave a Reply