Uncategorized

Romanian Lesson 52, The Birth of Moses (Limbă Română, Lecție 52, Nașterea lui Moise)

At the end of the last Romanian lesson, I told you that neither God nor Pharaoh were finished.  (La sfîrșitul de ultimat lecțoe de limbâ română, te am zis ca nici Dumnezeu sau Faraonul erau terminat.)  Pharaoh still wanted to get rid of the baby boys born to the children of Israel.  (Faraohnul mai a vrut sa scapa de bebelusi  pe care erau baieli nacut la copii Israel lui.)  God was making plans to bring the children of Israel out of Egypt and raising up a leader.  (Dumnezeu era facând planurile sa aduca pe copii Israel lui afara de Egypit și ridicând un lider.)

egypt tutankhamun death mask pharaonic
Photo by Pixabay on Pexels.com

Pharaoh made a new law.  (Faraonul a facut o legea noua.)  He said all the Hebrew baby boys had to be thrown into the river.  (El a zis ca tot copii băieți  Evreilor a trebuit sa fie aruncat în rîul.)  He was still trying to get rid of them.  (El mai a încercat sa scapă de ei.)

pexels-photo-4307708There was a man and a wife who were descendants of Levi.  (Existat un bărbat și soție lui pe care erau din familia Levi lui.) pexels-photo-2168845They had a baby boy. (Ei au avut un baiet pe care era un copil băiat.) They hid him for three months, but the time came when they could no longer hide him. (Ei îl a ascuns pentru trei luni, dar timpul a venit când ei nu au putut sa îl ascunde mai mult.) pexels-photo-2869325The mother made a basket and covered the outside with tar so it wouldn’t sink. (Mama a făcut un coș și a coperit o pe afară cu guddron, așa coșul nu a putut sa se scufunda.)She put the baby in the basket. (Ea a pus pe copilul în coșul.)

pexels-photo-133682She put the basket in the river among the reeds.  (Ea a pus coșul în raul dintre păparuși.)

pexels-photo-3408130This couple had a little girl already named Miriam.  (Acest cuplu a avut una copila deja  chemat Miriam.)  When the mother put the basket in the reeds in the river, she left Miriam to watch the basket to make sure the baby was okay.  (Când mama a pus coșul în păparișul în raul, ea a lăsat Miriam sa aibă grijă sa fi sigur ca copilul era bine.) pexels-photo-3123690The princess of Egypt came with her servants to the river.  (Prințesa Egipt lui a venit cu servitoare ei la raul.) They saw something in the water. (Ei au văzut ceva în apa.) The princess sent her servant to check it out.  (Prințesa a trimis pe servitoarea ei sa verifica ce existat acolo.) The servant found the baby. (Sevitoarea a gasit pe copilul.)

pexels-photo-3875218The servant brought the baby to the Princess, and she was thrilled!  (Servitoarea s-a dus copilul la Prințesa, și ea era încântat!) She understood it was one of the Hebrew babies. (Ea a înțeles ca copilul era unul dintre copii Everilor.)

little girl with a colorful background
Photo by Kamille Sampaio on Pexels.com

Miriam came to talk to the princess. (Miriam a venit sa vorbească cu Prințesa.) She said that she could find a woman to take care of the paper if she wanted.  (Ea a zis ca ea poate sa gasească o femei sa aibă grijă de copilul daca ea vrea.) The princess agreed.  (Prințesa era de acord.)  pexels-photo-4307800Miriam brought her mother to the princess.  (Miriam sa dus pe mama ei la prințesa.)  The princess asked her to be the nanny.  (Prințesa a cerut ea sa fie bona.) Of course, Miriam’s mother agreed. (De sigur mama Miriam ei era de acord.) pexels-photo-236517The princess took the baby back to the palace and raised him as her son. (Prințesa a dus pe copilul în apoi la palatul și îl a crescut ca fiul ei.)  She named him Moses.  (Ea îl a numit Moise.) He grew up as a prince of Egypt. (El a crescut ca un prinț Egipt lui.)

As I said, Pharaoh wasn’t finished, but God wasn’t either. (După ce am zis Faraonul nu era terminat, dar nici era Dumnezeu.)  It is going to take a long time for God to make everything to work out exactly how he wants, but God was working his plan to bring man back to him.  (Va fi un timp lung pentru Dunezeu sa faca tot sa merge cum el vrea, dar Dumnezeu era lucrând pe planul lui sa aduca pe oameni în apoi la el.)  Moses was being raised as a leader.  (Moise era crescând ca un lider.)  A nation needs a leader. (O națiune are nevoie de un lider.) The next story will begin the great stories about Moses. (Urmatorul povestea va începe cel povestele mareți despre Moise.)  God worked a lot through Moses. (Dumnezeu a lucrat mult prim Moise.)

***********************************************************************************

Questions (Întrebare)

 1.  Ce Faraonul a zis oameni trebuie sa faca cu băeiți?
 2.  Cine a avut un copil?
 3. El au aruncat pe copilul în raul?
 4. Cât de timp ei au putut sa ține pe copilul?
 5. Cum Mama a pus copilul în raul?
 6. Cine a stat sa aibă grija de copilul?
 7. Cine a gasit pe copilul?
 8. Cine Miriam a dus lui prințesa sa aibă grija de copilul?
 9. Unde copiul a crescut?
 10. Ce prințesa a chemat pe copilul?

Answers (Răspunsele)

 1.  El a zis ca ei trebuie sa arunca pe băeți în raul.
 2. O familia Levite a avut un copil.
 3. Nu, ei nu a aruncat pe copilul în raul.
 4. Ei au putut sa îl ține pentru trei luni.
 5. Ea a pus el ăn un coș.
 6. Miriam a stat sa aibă grija de copilul.
 7. Prințesa și servitoarele ei au gasit pe copilul.
 8. Miriam a dus pe mama ei sa aibă grija de copilul.
 9. Copilul a crescut în palatul.
 10. Prințesa a chemat pe copilul Moise.

 

Leave a Reply