Uncategorized

Romanian Lesson 50, Joseph Dies in Egypt (Limbă Română, Lecție 50, Iosif Moare în Egipt)

In the last Romanian lesson, I told the story of what happened when Jacob (Isreal) died in Egypt. (În ultimat lecție în limbă română am povestit povestea despre ce a întâmplat când Iacov a murit în Egipt.) He was greatly loved in Egypt just as Joseph was. (El era iubit foarte mare în Egipt exact cum era Iosif.) Let’s face it, people don’t live forever in this body we have on earth. (Hai sa punem în fața ca oameni nu trăim în trupul ce avem pe pământ întotdeaună.) We will all die someday. (No toți vom muri întru zi.) And, today’s story is about Joseph dying. (Și povetea pentru azi e despre când Iosif a murit.)

Photo by Aa Dil on Pexels.com

He was one hundred and ten years old and a great grandfather. (El a avut o suta și zece ani, și el era un bunic mare.)

Photo by Karan Singh on Pexels.com

He called his eleven brothers who were all older than him except one. (El a chemat unsprezece frații lui pe care tot erau mai învârsta de el în afara de unul.) He told them he was about to die. (El le a spus ca el era aproape murit.)

Photo by kailash kumar on Pexels.com

He talked to them about Abraham, Isaac, and Jacob. (El a vorbit cu ei despere Avraam, Isaac, și Iacov.) He told them that God had promised each one of these men that they would only be in Egypt temporarily. (El le a zis ca Dumnezeu a promit fiecare de acest bărbații ca ei va fi în Egipt doar temporar.) He promised them that God would come to their aid. (El le a promit ca Dumnezeu va veni sa le ajuta.) He made them promise that when they leave Egypt, they would take his bones with them. (El le a cerut sa faca o promisiune ca când ei plec din Egipt, ei va lua pe oasele lui cu ei.) After that, Joseph died. (După acea, Iosif a murit.)

Photo by Roxanne Shewchuk on Pexels.com

The prepared his body the same way they prepared the Pharaohs’ bodies. (Ei au pregatit trupul lui exact cum ei pregatesc trupule Faraonule lui.)

Photo by Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n on Pexels.com

The put him in an Egyptian coffin. (Ei îl a pus întru sicriu Egipteni lor.) Everyone mourned again. (Toți au jelit din noua.)

Photo by Mouad Mabrouk on Pexels.com

He was put in an Egyptian pyramid just as if he were an Egyptian Pharaoh. (El era pus întru-o piramidă exact ca el era un faraon Egiptian.) His bones waited for the time the children of Israel would leave Egypt, and eventually, they did. (Oasele lui au așteptat pentru timpul când copii Israel lui va pleaca din Egipt, și eventual, ei o făcut.)

Joseph was a great servant of God. (Iosif era un servitor mareți al lui Dumnezeu.) He loved and forgave a lot in his life. (El a iubit și a iertat mult în viața lui.) He didn’t hold people responsible for past mistakes. (El nu a făcut oameni responsibil pentru gresealele din trecut.) His faith in God was huge! (Credință lui în Dumnezeu era foarte mare!) He accomplished things in Egypt that no one else could because he was close to God. (El a îndeplinit lucru în Egipt pe care cele alți nu au putut pentru ca el era aproape la Dumnezeu.) He saved not only his family, but the whole land of Egypt and the other countries around Egypt from starving. (El a salvat nu doar familia lui, dar toata țara Egiptiane lui și celealte țarele în jural din foamete.) He is a great example for us today. (El e un exemplu mare pentru noi astăzi.)

****************************************************************************************

Questions (Întrebare)

 1. Câți ani a avut Iosif când el a murit?
 2. Cu cine el a vrut sa vorbească înainte el a murit?
 3. Ce Iosif a zis despre Avraam, Isaac, și Iacov?
 4. Dumnezeu era terminat când Iosif a murit?
 5. Ce Iosif a zis Dumnezeu va face pentru copii Israel lui?
 6. Cum trupul Iosif lui era pregatit pentru înmormintare?
 7. Cel fel de sicriu ei au folosit?
 8. Unde ei au pus trupul lui?
 9. Când Iosif a murit, el era suparat pe frații lui pentru ca ei îl a vândut sa fie o sclava în Egipt?
 10. Al cui viețile Iosif a salvat?

Answers (Răspunsele)

 1. El a avut o suta și zece ani.
 2. El a vrut sa vorbească cu frații lui.
 3. El a zis ca Dumnezeu a promit eu fiecare dintre ei ca ei va fi în Egipt doar temporar.
 4. Nu. Dumnezeu nu era terminat.
 5. Dumnezeu va le conduce afara de Egipt.
 6. Trupul Iosif lui era pregatit ca un faraon Egipt lui.
 7. Ei au folosit un sicriu ca ei folosesc în Egipt.
 8. Ei au put trupul Iosif lui întru-o piramidă exact cum ei au pus trupurile faraonule lor.
 9. Nu, el nu era suparat. El a iertat frații lui muți ani trecut.
 10. Iosif a salvat toata familia lui, toafa țara de Egipt, și toata țarele în jural de Egipt.

Leave a Reply