Uncategorized

Romanian Lesson 47, Israel (Jacob) Goes to Egypt(Limbă Română, Lecție 47, Israel (Iacov) Merge în Egipt)

When we left our last lesson, the sons of Jacob (Israel) were on their way home with gifts and carraiges to bring Jacob and all their families back to Egypt. (Când noi am lăsat ultimat lecție noștri, fii Iacov lui (Israel lui) erau în drumul spre casa lor cu cadoulrile și caruțele sa se duce pe Iacov și tot familile lor în apoi în Egipt.)

Photo by Dastan Khdr on Pexels.com

Jacob was more than one hundred years old. (Iacov a avut mai mult decât o suta de ani.) He thought Joseph was dead. (El a crezut ca Iosif era mort.) When his sons arrived at home and said that Joseph was alive, he didn’t believe them. Când fii lui a ajuns acasa și îl a zis ca Iosif traiește, el nu le au crezut.)

Photo by Igor on Pexels.com

However, when they showed him the carriages, the animals, and the other gifts Joseph had given them, he decided perhaps they were right, and perhaps Joseph was alive. (Totuși. când ei au aratat pe el caruțele, animale, și cele alte cadourile pe care Iosif le a dat, el a decis ca poate ei au avut dreptate.) Jacob said, “My son, Joseph, is alive! Before I die, I want to go see him!” (Iosif a zis: ,,Fiul meu, Iosif traiște! Înainte eu mor,”)

Photo by Nicolas Postiglioni on Pexels.com

Each one of Jacob’s sons were married and had children. (Fiecare fii Iacov lui erau căsătorit și au avut copii.) They all packed up to head for Egypt. (Toți au împachetat sa meargă în Egipt.) There were sixty six people who went. (Era șaizece și șase de oameni pe care au mers.) If they had stayed in the land of Canaan, they would have died from the famine, but Joseph saved their lives by inviting them to live in Goshen in Egypt. (Daca ei au stat în Canaan, ei ari muri din foamete, dar Iosif a salvat viețile lor ca el le au cerut sa locuiește în Gosen în Egipt.)

Photo by Pranav Jain on Pexels.com

They stopped in Beersheba to rest and for Jacob to offer a sacrifice to God. (Ei au oprit în Beer-Șeba sa odihnească și pentru Iacov sa da o jertfa lui Dumnezeu.)

Photo by pranav digwal on Pexels.com

As they slept that night, God talked to Jacob in a dream. (În timpul când ei au dormit în noaptea, Dumnezeu a vorbit cu Iacov în visul lui.) God said to Jacob, “Don’t be afraid to go to Egypt. It is part of my plan. In Egypt, I will make you into a great nation, and then I will bring you back to Canaan. Don’t worry because I will be with you in Egypt.” (Dumnezeu a zis lui Iacov: ,,Nu fi frica sa meargă în Egipt. Asta face parte din planul meu. În Egipt, Te voi transforma într-o națiune măreață, și după aceea, eu Te voi aduce înapoi în Canaan. Nu te îngrijeorești pentru ca eu voi fi cu tine în Egipt.)

Photo by Ketut Subiyanto on Pexels.com

When Joseph saw them coming, he ran out and embraced his father! (Când Iosif le a văzut venind, el a fugit afara și a îmbrățișat pe tatăl lui!) Jacob and Joseph both were so happy! (Iacob și Iosif amândoi erau atât de fericit!) Joseph just kept crying he was so happy! (Iosif doar a continuat sa plânge ca el era atât de fericit.) Jacob said, “I can rest now because I know for sure my son is alive!” (Iacov a zis: ,,Acum, pot sa odihnesc ca știu ca fiul meu traiește!)

Photo by Pixabay on Pexels.com

When they arrived in Egypt, Joseph took them and presented them to the Pharaoh. (Când ei au sosit în Egipt, Iosif le a luat și le a prezentat în fața de Faraonul.) Pharaoh was delighted they had come. (Faraonul era încântat ca ei au venit.) When he learned that Joseph planned for them to live in Goshen, he thought it was an excellent idea because they were shepherds, and a l the shepherds and their sheep lived in Goshen in Egypt. (Când el a învățat ca Iosif a avut un plan pentru ei saw locuiește în Gosen, el a gândit ca era o idea excelente pentru ca ei erau pastore, și tot pastore și ouaie lor au locuit în Gosen în Egipt.)

Photo by Ekrulila on Pexels.com

Jacob and his giant family settled in Goshen where they tended thier sheep. (Jacov și familia mare lui a locuit în Gosen unde ei au avut grija de ouae lor.) Others were dying because of the famine, but the chidren of Isreal (Jacob) were fine. (Celealte erau murind din cauză de foamete, dar copii Israel (Iacov) lui erau bine.) God protected them. (Dumnezeu le au protejit.)

Step by step, God was working his plan to bring us back to him. (Pas cu pas Dumnezeu era lucrând planul lui sa ne duce în apoi la El.) Photo by Shamia Casiano on Pexels.com

Step by step, God was working his plan. (Pas cu pas, Dumnezeu era lucrând planul lui.) He decided to make the plan in Genesis 3 to bring mankind back to him. (El a decis sa facă planul acest în Geneza trei sa aducă pe oameni în apoi la el.) First, he found a man with strong faith in him, Abraham. (În primul rând, el a găsit un bărbat cu o credința mare în El, Avraam.) Next, he gave Abraham a child that was a miracle born when Abraham and Sarah were too old to have kids. (Următoare, El a dat lui Avraam un copil pe care era un miracol când Avraam și Sarai au avut pre mult ani sa aibă copii.) Next, God chose Jacob, but not Esau because Jacob had a stronger will than Esau. (Următoare, Dumnezeu a ales pe Iacov, dar nu Esau ca Iacov a avut o voința mai puternic decât Esau.) God told Abraham that his family would go into Egypt and become a rich nation. (Dumnezeu a zis lui Avraam ca familia lui va merge în Egipt și deveni o națiune bogat.) God also told Jacob that his family would go into Egypt and become a great nation. (Li Dumnezeu a zis lui Iacov ca familia lui va merge ăn Egipt li deveni o națiune mareți.) Now, they are finally in Egypt. (Acum, ei sunt în sfârșit în Egipt.) This is not the end of God’s plan. (Asta nu e sfârșitul de planul Dumnezeu lui.) He also promised Jacob and Abraham that the God believing nation he was making would live in Canaan. (Și el a promit pe Iacov și pe Avraam ca acel națiune pe care crede în Dumnezeu va locuiește în Canaan.) There are many more steps until God sends his son into the world to die for our sins which is his ultimate goal. (Exista mai mult pasule până Dumnezeu va trimite pe fiul lui pe pământ sa moare pentru pacatele noștri pe care e ținta lui ultimat.)

God planned this way back in Genesis 3. (Dumnezeu a făcut planul pentru asta în Genza caspitul 3. Photo by Pixabay on Pexels.com

In Genesis 3, he said that Satan would bruise his heel, but that he would crush the head of Satan. (În Geneză 3, el a zis ca Satan va învineți călcâiul lui, dar el ar zdrobi capul lui Satana.) God needed a nation with a strong belief in him for this savior to come from. (Dumnezeu a avut o națiune cu o credința mare în Dumenzeu pentru acest mântuitorul sa veni de ei.) In this step, God is working on making a strong nation that belives in God. (În acest pas, Dumnezeu e lucrând sa faca o națiune puternit pe care crede în Dumnezeu.) There are more steps, so stay tuned. (Ai mai mult pasurile, așa sta cu mine.)

****************************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Când frații Iosif lui s-au întors la Canaan, Iacov a crezut în primul rând ca Iosif traiește?

2. Dece familia Iacov lui a mers în Egipt?

3. Ce Dumnezeu a făcut în drumul pre Egipt în Beer-Șeba?

4. Ce Iosif a făcut când el a văzut pe tatăl lui?

5. Ce era atitudinea Faraonul lui spre familia Iosif lui?

6. Câți oameni au mers în Egipt?

7. Unde familia Iosif lui a locuit în Egipt?

8. Ce era planul Dumnezeu lui pentru familia Iacov lui?

9. Când Dumnezeu a făcut planul lui?

10. Ce fel de națiune Dumnezeu a vrut pentru planul lui?

Answers (Răspunsele)

1. Nu, în primul rând, el nu a crezut ca Iosif trăiește.

2. Iosif le a invitat și tot mâncarea era în Egipt. Fiecare țara au avut foamete, dar oameni în Egipt au a vut mâncarea. Și în sfârșit, Iacov a crezut ca Iosif trăielte și a vrut sa îl vede înainte el va muri.

3. Dumnezeu a vorbit cu Iacov în un vis și îl a zis sa nu fi frica ca mergând în Egipt face parte din planul lui.

4. Iosif a îmbrățișat pe Iacov și a plâns cu fericirea.

5. Faraonul era încântat ca familia Iosif lui era în Egipt.

6. Șaizeci și șase oameni au mers în Egipt.

7. Ei au locuit în Gosen.

8. Dumnezeu a avut un plan pentru ei sa deveni o națiune puternic în Egipt, și după aceea sa meargă în apoi în Canaan.

9. Dumnezeu a făcut planul când el a pus pe Adam și Eva afara de Gradina în Geneză capitoul 3.

10. Dumnezeu a avut nevoie de o națiune cu o credință puternic pentru Isus sa fie nascut de ei.

Leave a Reply