Uncategorized

Romanian Lesson 43, Joseph and the Baker and the Cupbearer (Limbă Română, Lecție 43, Iosif și Brutar și Paharnic)

In the last lesson, we left Joseph in prison. (În ultimat lecție, noi am lăsat pe Iosif în închisoare.) Joseph, as usual, did well in prison. (Iosif, cum obișnuit) a făcut bine în închisoare.) The man in charge of the prison really liked and trusted Joseph and made him his assistant. (Șeful de închisoarea întru adevăr îl a plăcut pe Iosif și a avut încredele în Iosif, așa îl a făcut asistent lui.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

One day, the Pharaoh’s baker offended the Pharaoh, so he was thrown into prison. (Întru zi, brutar Faron lui făcut pe faron supărat, așa Faron îl a pus în închisoarea.) It was Josephțs job to take care of him. (Era muca Iosif lui sa aibă grijă de el.)

Photo by Toni Friedemann on Pexels.com

And, the Pharaoh’s cup bearer also offended Pharaoh, so he put him in prison too. (Și paharnic Faron lui si a făcut pe Faron suparat, așa Faron și a pus pe el în închisoarea.) Joseph was also put in charge of him. (Iosif și a trebuit sa aibă grija de el.)

Photo by Download a pic Donate a buck! ^ on Pexels.com

One morning, Joseph brought food for the cupbearer and the baker, and he was very sad. (Întru zi, Iosif a dus mâncarea pentru paharnicul li brutarul, și ei erau foarte trist.) Joseph asked why. (Iosif a întrebat de ce.) The cup bearer and the baker said they had both had dreams, but they didn’t understand their dreams. (Pharnicul și brutar a zis ca ei amendoi au avut visule, dar ei nu au înțeles visule lor.) Joseph old them that God knows what our dreams mean. (Iosif a zis ca Dumnezeu știe înțelesul de visule noștri.)

Photo by Luiz M. Santos on Pexels.com

The cupbearer decided to tell Joseph his dream. (Paharnicul a decis sa zice visul lui pentru Iosif.) He said that he dreamed about a grape vine with three branches. (El a zis ca era un vița de vie în visul lui cu trei crengi.) He took the grapes and squeezed them into Pharaoh’s cup and handed the cup to Pharaoh. (El a luat struguri și le a se stoarce pe struguri și a pus sucul în pahar lui Faraon, și a dat pahar lui Faraonul.) Joseph said it sounded to him like in three days, he would be out of prison and become the cupbearer again. (Iosif il a zis ca apărut la el ca după trei zile, el va fi eliverat de închisoarea și deveni paharnic lui Faron din noua.) God had given Joseph the interpretation. (Dumnezeu a dat lui Iosif interpretarea.)

Photo by Samad Ismayilov on Pexels.com

Since Joseph had given the cupbearer a good interpretation of his dream, the baker decided to tell him his dream also. (Din cauză ca Iosif a dat lui paharnicul interpretarea buna de visul lui, brutarul a decis sa îl spune și visul lui.) He said that he dreamed there were three baskets of bread on his head. (El a zis ca el a visat ca era trei coșuri de pâine pe capul lui.) He said the top basket was for Pharoah. (El a zis ca coșul pe vârf era pentru Faron.)

Photo by Nikita Khandelwal on Pexels.com

He said a big bunch of birds came down and ate all the bread for the Pharaoh. (El a zis ca o grămadă de pasăre au venit jos li a mâncat pâine pentru Faraonul.) Joseph didn’t give him such a favorable interpretation. (Iosif nu îl a dat o interpretarea atât de favorabil.) Joseph said that in three days, he was afraid the Pharaoh would let the baker out of prison, but also hang him. (Iosif a zis ca după trei zile Faraonul va las și brutarul de închisoarea, dar și îl va spânzura.) God was helping Joseph. (Dumnezeu era ajutând pe Iosif.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

After three days, it was the Pharaoh’s birthday. (După trei zile era ziua naștrea lui Faraonul.) The Pharaoh had a big party. (Faraonul a avut o petrece mare.)

Photo by Lee Hnetinka on Pexels.com

Pharaoh decided to let both the cupbearer and the baker out of prison and introduce them at the party. (Faraon a decis sa las amândoi paharnicul și brutarul afara de închisoarea și le a prezentat la petrece.) After that, he made the cupbearer his cup bearer again just as Joseph had said. (După acea, el a făcut pe paharnicul sa fie paharnicului din noua exact cum Iosif a zis.) He also decided after introducing the baker to have the baker hung. (Și el a decis ca dupa el a prezentat pe brutarul, sa aibă pe brutarul, el a spănzurat pe brutarul.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

After two years, the Pharaoh had a dream that upset him, but no one could explain it for him. (După doi ani, Faraon a avut un vis pe care îl a făcut supărat, dar nici unul a putut sa explica visul lui pentru el.) The cup bearer remembered Joseph. (Paharnicul a amintit pe Iosif.) He told the Pharaoh about Joseph. (El a vorbit cu Faraon despere Iosif.) Pharaoh let Joseph out of prison to explain his dream. (Faraon a lăsat pe Iosif de închisoarea sa explica visul lui.) There is more to this story, but I will leave it here since God helped Joseph get out of prison and tell you more next time. (Exista mai mult din povestea aceasta, dar opresc aici ca Dumnezeu a ajustat pe Iosif sa ieși afară de închisoarea.)

Next time, I will tell you more about how God helped joseph so he could help the children of Israel. (Următoarea data eu voi spun mai mult despre cum Dumnezeu a ajutat pe Iosif pentru el a ajut pe copii lui Israel.) All of this was taking place so God could build a nation that believed in him so he could bring Christ into the world to bring us back to him. (Tot aceasta a avut loc pentru Dumnezeu sa construiește o națiune pe care au crezut în El, așa El a putut sa se duce pe Hristos pe pamînt sa ne duce pe noi în apoi la El.) God made this plan from the beginning of time when Adam and Eve left the garden of Eden. (Dumnezeu a făcut planul acest de la începutul timpul lui când Adam li Eva a plecat din Gradina Eden lui.) He also explain to Abraham that his family would be in Egypt, and then leave as a nation with riches. (Și el a explicat lui Avraam ca familia lui va fi în Egipt, și va pleaca din Egipt ca o națiune cu bogație.)

We also need to remember that when we help people, they remember what we did. (Noi și trebuie sa amintim ca când ajutând pe oameni, ei amintesc ce noi am făcut.) If Joseph hadn’t taken time for these guys, he would have remained in prison. (Daca Iosif nu a luat timp sa vorbească cu acest bărbații. el va rămân în închisoarea.)

****************************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Unde era Iosif?

2. Cine a venit în închisoarea?

3. Dece brutarul și paharnicul erau trist?

4. Ce paharnicul a visat?

5. Ce brutarul a visat?

6. Ce a întâmplat pe paharnicul?

7. Ce a întâmplat pe brutarul?

8. Cine a avut un vis după doi ani?

9. Cine a ajutat pe Iosif sa înțelege pe visele?

10. Dece Iosif era în Egipt?

Answers (Răspunsele)

1. Iosif era în închisoarea în Egipt.

2. Un brutar si un paharnic au venit în închisoarea.

3. Ei erau trist ca amândoi au avut visele, li ei nu au înțeles visele lor.

4. Paharnicul a visat despre o vițe de vie și dăruind pe Faraonul paharul lui din noua.

5. Brutarul a visat despre coșuri de pâine și ca păsare au mâncat pâine lui Faraonul.

6. Faraonul a luat pe paharnicul din închisoarea la petrecea lui și după acea îl a dat serviciu lui în apoi.

7. Faraonul a luat pe brutarul din închisoarea la petrecea lui și după acea, el a spânzurat pe brutarul.

8. Faraonul a avut un vis după doi ani.

9. Dumnezeu a ajutat pe Iosif sa înțelege visele.

10. Iosif era în Egipt pentru ca a făcut parte din planul lui Dunnezeu sa ne duce în apoi la El.

Leave a Reply