Uncategorized

Romanian Lesson 40 “Jealousy Out of Control as Part of God’s Plan” (Limbă Română, Lecție 20 ,,Gelozia Scăpată de Sub Control pe care a Făcut Parte din Planul lui Dumnezeu”)

In English, we call jealousy “the green eyed monster.” (În limbă engleză, spunem ca gelozia e ,,un monstru cu ochi verzi.”) This phrase was coined by Shakespeare. (Fraza asta a fost propogată de Shakespeare.) Perhaps it comes from the time when green eyes were an anomaly that people just didn’t understand. (Poate că vine dintr-o vreme când ochii verzi erau anomoly că oamenii pur și simplu nu au înțeles.) If someone becomes jealous, the turn into a monster that we have a hard time understanding. (Dacă cineva devine gelos, transformarea într-un monstru pe care ne este greu să-l înțelegem.) Jealousy causes people to do and say terrible things they woud not otherwise do. (Gelozia îi face pe oameni să facă și să spună lucruri teribile pe care nu le fac altfel.) That is what happened in the story that is next in the Bible with the sons of Jacob. (Aceasta este ceea ce sa întâmplat în povestea pe care o avem în continuare în Biblie cu fiii lui Iacov.)

If you remember, Laban tricked Jacob and gave him Leah to marry when we thought he was marrying Rachel, the girl he loved. (Dacă-ți amintești, Laban l-a păcălit pe Jacob și i-a dat-o pe Leah să se căsătorească când credeam că se căsătorește cu Rahela, fata pe care o iubea.) When Jacob figured out what happened, he was extremely angry. (Când Iacov și-a dat seama ce s-a întâmplat, el era foarte supărat.) Laban tried to calm him down by also giving him Rachel as his wife, so Jacob ended up with two wives when he had only planned on one. (Laban a încercat să-l calmeze, oferindu-i, de asemenea, Rahela ca soția lui, astfel încât Jacob a ajuns cu două soții atunci când el a planificat doar pe una.) Having two wives causes all kinds of trouble. (Având două soții a cauzat tot felul de probleme.) This is the story of one of those times. (Asta e povestea de unul dintre acel timpurile.)

Photo by kailash kumar on Pexels.com

Leah had given Jacob eleven sons who all became shepherds. (Leah a dat lui Iacov unsprezece fii pe care tot au devenit pastori.) Rachel had trouble and didn’t kids, (Rahela a avut probleme, și nu a vut copii.) Finally, Rachel had a son that was actually hers and named him Joseph. (În sfârșit, Rahela a avut un fiul pe care era de fapt al ei și îl a dat numele Iosif.) Jacob loved Joseph more than his other kids because he was the son of Rachel, the wife he loved. (Iacov a iubit pe Iosif mai mult decât cele alte copii lui pentru ca Iosif era fiul lui Rahela, soție pe care el a iubit.)

Photo by Brett Sayles on Pexels.com

When Joseph was seventeen years old, his father gave him a really fancy coat, and it made his brothers jealous. (Când Iosif a avut șaptesprezece ani, tatăl lui îl a dat o haină de lux, și i-a făcut pe frații lui geloși.) On top of that, Joseph kept having dreams. (Pe deasupra, Joseph continua să viseze.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

Joseph told his dreams to his brothers. (Iosif a spus vizele lui pentru Frații lui sa aud.) In one dream, all the brothers were all in the field working. (În unul dintre vizele lui, tot frații erau în câmp lucrând.) They were binding sheaves out of the grain when Joseph’s sheaf stood upright and all the sheaves of the brothers bowed to Joseph’s sheaf. (Ei au fost streașini legare din cereale atunci când sheaf lui Joseph a stat în poziție verticală și toate streașinile fraților plecat la sheaf lui Iosif.) You can imagine how the jealous brothers felt about this dream. (Poți sa imaginezi cum frații geloze a simțit despre acest vis.)

Photo by James Wheeler on Pexels.com

In another dream, Joseph dreamed that the sun, moon, and eleven stars were bowing down to him. (În un alt viz, Iosif a vizat ca soare, luna, și unsprezece stele s-au aplecat în fața lui/) He told them about this dream too. (El le a spus și despre acest visul.) His father didn’t like the dream at all and corrected him for telling it. (Tat[l lui nu îl a plăcut visul de loc și a corectat pe Iosif ca el a povestit o.) The dream just made his brothers even more jealous. (Visul doar a făcut pe frații lui mai geloși).

Photo by kailash kumar on Pexels.com

The older brothers were all out in the fields tending to the sheep. (Frații mai mare erau tot în câmp, Ei au fost tinde la oi.) Jacob sent Joseph to check on them. (Iacov l-a trimis pe Iosif să-i verifice ca să se asigure că totul e în regulă.)

Photo by Clarita Alave on Pexels.com

When Joseph’s brothers saw him coming, jealousy took over and they began plotting to kill him. (Când frații lui Iosef îl a văzut venind, geloși le au cucerit și ei au început sa facă planul sa îl ucide.) They said, “Here comes the dreamer! Let’s kill him and throw him into a pit and then we will see what becomes of his dreams!” (Ei au zis, ,,Aici vine visătorul! Să-l omorâm și să-l aruncăm într-o groapă, atunci vom vedea ce se va întâmpla cu visele lui!) The oldest brother, Rueben, tried to talk wisdom into their heads. (Fratele mai mare, Rueben, a încercat să le vorbească înțelepciunea în capele lor.) He said, “Let’s not kill him, but just throw him into the pit. Killing is bad business.” (El a spus, “Să nu-l omoare, dar doar arunca-l în groapă. Uciderea este o afacere proastă.”) He planned to rescue Joseph from the pit when they weren’t looking and take him back to his father. (Plănuia să-l salveze pe Joseph din groapă când nu se uitau și să-l ducă înapoi la tatăl său.)

Photo by Athena on Pexels.com

When Joseph arrived, they took his beautiful coat off of him and put him in the big hole. (Când Iosif a sosit, ei au luat frumoasa haina lui de el li îl a pus întru o groapa mare. )

Photo by Du01b0u01a1ng Nhu00e2n on Pexels.com

After that, they all sat down to have some lunch ignoring the hole. (Dupa aceea, toți au stat jos sa mănânc o prânz și au ignorat gaura.)

Photo by Tomu00e1u0161 Malu00edk on Pexels.com

Some Ishmaelite merchants came by laden down with merchandise to sell in Egypt. (Unii negustori ismailiți au venit de încărcat în jos cu marfa de a vinde în Egipt.) Judah took some of this brothers with him to the hole. (Iuda a luat niște de frații lui cu el la groapa.) Judah said to them, “We can’t kill Joseph because he is our brother. Let’s sell him to these Ishmaelites as a slave.” (Iuda le-a spus: “Nu-l putem ucide pe Joseph pentru că este fratele nostru. Să-l vindem acestor Ismailiți ca sclav.”) They sold him for silver, and he was taken into Egypt as a slave. (Ei îl a vândut pentru argint, și el era luat în Egipt ca un sclav.) When Rueben came and found Joseph gone, he went back to his brothers and said,” What are we going to do? He is gone!” (Când Rueben a venit li a aflat ca Iosif nu era acolo, el a mers în apoi la frații lui spunând, ..Ce vom face? El a dispărut!”)

Photo by Pixabay on Pexels.com

They took a goat and killed it. (Ei au luat o capră și a ucis o.) They tore Joseph’s fancy coat up. (I-au rupt haina de lux lui Joseph.) They put blood on the coat from the goat. (Ei au put sângele pe haină din capra.)

Photo by Harshi Rateria on Pexels.com

They took the coat back to Jacob saying, “We found this coat. It looks like Joseph’s. It looks like a wild animal attacked him and ate him.” (Ei a luat haina în apoi la Iacov spunând, ,, Noi am luat haină această. Arată ca haină a lui Iosif. Arată ca un animal sălbatică ș-a atacat li îl a mâncat.” ) Jacob took the coat and recognized that it was the one he had given Joseph and went into such dep mourning that no one could comfort him. ( Iacov a luat haina și a recunoscut că a fost cel pe care l-a dat lui Iosif și a intrat într-un astfel de doliu încât nimeni nu l-a putut alina.)

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

Things are looking pretty grim in this story. (Lucu arata cam de sumbre în povestea aceasta.) However, Joseph going to Egypt was part of God’s plan t save mankind. (Totuși, Iosif mergând în Egipt a făcut parte din planul lui Dumnezeu sa mântuiește pe Omenirii.) If you remember, from the beginning, God made a plan when he had to throw mankind out of the Garden of Eden in Genesis chapter 3. (Daca amintești Dumnezeu a facut un plant de la început când el a trebuit sa arunca pe omenirii afara de Gradina Edenului în Geneza capitulul trei.)

Photo by Sankalpa Joshi on Pexels.com

First, he had to find a man who had a lot of faith in him so that his children would also believe. (În primul rând, el a trebuit sa găsește un om cu mult credința în el, așa copii lui ar avut credența în Dumnezeu de asemenea.) He found Abraham. (El a găsit pe Avraam. )

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

After that, he gave Abraham a son that was a good man and who also believe in God, Isaac, the son of promise. (După acea, el a dat Avraam un fiul pe care era un om bun pe care a crezut în Dumnezeu, Isaac, fiul de promisiune.) After that, God chose Jacob over Esau because Jacob had a stronger will. (După aceea, el a ales pe Iacov deasupra de Esau ca Iacov a avut un voința mai puternic.) To build a God fearing nation, you had to have strong fathers who would never give their faith in God up. (Sa construiește o națiune pe care era team de Dumnezeu, tu trebuie sa aibă tați pe care niciodată dau jos credința lor în Dumnezeu) Remember, from Genesis chapter, three, God was building a nation to send his son through that nation to bless the rest of the world. (Amintești, din Geneza capitulul trei, Dumnezeu era construiește o națiune pe care va binecuvântează pe restul poporul.)

Photo by Arralyn on Pexels.com

God made part of the plan to send this family into Egypt. (Dumnezeu a făcut parte din planul sa trimite familia acest în Egipt.) In chapter 13 of Genesis, God told Abraham that all nations would be blessed by him, God also told him that they would be spending time in Egypt. ( În capitolul 13 din Geneza, Dumnezeu i-a spus lui Avraam că toate națiunile vor fi binecuvântate de El, Dumnezeu i-a spus, de asemenea, că vor petrece timp în Egipt.) The plan was to make them into a nation with great possessions before the took possession of the land of promise. (Planul era să-i transformăm într-o națiune cu mari posesiuni înainte de a intra în posesia țării făgăduinței.) God used this jealousy to lead them to Egypt. (Dumnezeu a folosit aceasta glosia sa le conducă în Egipt,)

Photo by Aistu0117 Sveikataitu0117 on Pexels.com

God was working his plan, step by step. (Dumnezeu era lucrând planul lui pas cu pas.) He used the jealousy of these brothers to work out good in the end. (El a folosit geloși de Frații aceste sa facă bun în sfârșit.)

***************************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Cine era mai iubit dintre fii lui Iacov?

2. Cum frații lui au simțit despre asta?

3. Ce fel de muncă toți au făcut?

4. Dece Iosif a mers la frații lui la câmp?

5. Ce frații au vrut sa facă lui Iosif?

6. Cine le a oprit din ucigând pe Iosif?

6. Unde Ismailiții au dus Iosif?

7. Dece era important pentru Iosif sa meargă în Egipt?

8. Al cui Dumnezeu a zis ca familia lui va merge în Egipt?

9. E bun sa fi geloși?

10. Dumnezeu poate sa folosește slăbiciunile noștri pentru bunătatea?

Răspunsele (Answers)

1. Iosif era mai iubit.

2. Frații lui Iosif erau geloși.

3. Ei erau pastorii

4. Iacov a cerut Iosif sa verifică daca frații lui erau bine sau nu.

5. Frații au vrut sa ucide pe Iosif.

6. Ismailiții s-a dus lui Iosif în Egipt.

7. Dumnezeu a vrut familia aceasta sa meargă în Egipt. A făcut parte din planul lui.

8. Dumnezeu a zis lui Avraam ca familia lui va merge în Egipt.

9. Nu. Nu e niciodată sa fi geloși.

10. Da, Dumnezeu folosește slăbiciunile noștri pentru bunătatea.

Leave a Reply