Uncategorized

Romanian Lesson 36, The Example of Why Polygamy Doesn’t Work (Limbă Română, Lecție 36, Exemplul de ce Poligamia nu Funcționează)

The last time we saw Jacob, the son of Isaac and grandson of Abraham, he was traveling to his uncle’s house to find a wife. (Ultima dată când l-am văzut pe Iacov, fiul lui Isaac și nepotul lui Avraam, călătorea la casa unchiului său pentru a-și găsi o soție.)

Photo by Quang Nguyen Vinh on Pexels.com

Jacob came to a well. (Iacov a venit a o fântână.) There were a bunch of shepherds there with their sheep. (Era o grămada de păstori acolo cu oaie lor.) Iacov a vorbit cu ei. (Jacob spoke with them.) He asked if they had heard of Laban, his uncle. (El a întrebat daca ei au auzit de Laban, unchiul lui.) They said, “Yes, and here comes his daughter, Rachel, with her sheep. (Ei au zis: ,,Da, și aici vine fiica lui, Rahela, cu oile ei.”) Jacob helped Rachel water her sheep. (Iacov a ajutat pe Rahela sa da apă la oile ei. ) When he told her that he was a relative of her father, she ran to her father to tell him. (Când el a zis ca era rudă cu tatăl ei, ea a fugit la tatăl ei sa îl spune.)

Photo by Frans Van Heerden on Pexels.com

Laban, the father of Rachel, was thrilled and went running out to meet Jacob. (Laban, tatăl de Rahel, era încântat și a fugit sa întâlni pe Iacov.) Laban was so happy he invited Jacob to come and stay at his house. (Laban era atât de fericit ca el a făcut o invitație pentru Iacov sa vine la casa lui li sa sta acolo.)

Photo by kailash kumar on Pexels.com

Jacob worked as a shepherd helping Laban without a salary. (Iacov a lucrat ca un pastor ajutând pe Laban fără salarul.) After about a month, Laban came to him and said, “Just because you are my relative, you don’t have to work for me for free. Please tell me how I can pay you. What kind of salary do you want?” (Dup[ aproape o lună, Laban a venit la el li a zis: ,,Chair daca ești rude meu nu e înseamnă cu tu trebuie sa lucrează pentru mine fără plata. Te rog îmi spui cum pot sa te răsplătesc. Ce fel de salarul veri?)

Photo by Jigar Maru on Pexels.com

The daughter of Laban, Rachel, was very pretty, and Jacob loved her. (Fiica, Rahela, Laban lui era foarte frumoasa, și Iacov a iubit pe ea.) So, Jacob asked Laban if he could marry Rachel. (Așa Iacob a cerut lui Laban sa lasă pe el sa căsătorește cu Rahela.)Laban told him he could marry Rachel if he worked for him for seven years. (Laban îl a zis ca el poate sa căsătorește cu Rahela daca el a lucrat pentru el pentru șapte ani.) Jacob agreed, and the seven years seemed to go by quickly because he was so in love with Rachel that he would wait for her forever. (Iacov era de acord, și cel șapte ani a apărut sa trece repede din cauză ca el a abut atât de mult de iubirea pentru Rahela ca el a putut sa aștept pentru ea întotdeauna.) After seven year, Jacob came to Laban and said, ” Seven years is finished, and I want to marry Rachel. I have waited long enough to sleep with her.” (După șapte ani era terminat, Iacov a venit la Laban și a zis: ,,Șapte ani sunt terminat, și vreo sa căsătoresc cu Rahela. Am așteptat destul de timp sa ma culc cu ea.”)

Photo by Aneesh S on Pexels.com

Laban gave a big wedding party. (Laban a dat o petrece de nunta mare.) Jacob thought he was marrying Rachel. (Iacov a gândit ca el căsătorește cu Rahela.)

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

When it was late, Jacob got tired and went to bed. (Când era târziu, Iacov era obosit li a mers în patul lui.)

Photo by Dorran on Pexels.com

It was really late and dark, and a woman came into Jacob’s bed. (Era foarte târziu și întuneric, și o femei a venit în patul Iacov lui.) Jacob thought it was Rachel and slept with her. (Iacov a crezut ca era Rahela li a culcat cu ea.)

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

When Jacob woke up the next day, he was completely shocked! (Când Iacov a trezit în următoarea zi, el era în șoc complet.) It wasn’t Rachel in his bed, but Leah, Rachel’s older sister. (Nu era Rahela în patul lui, dar Lea, sora ei mai mare.) Laban had tricked Jacob. (Laban l-a păcălit pe Iacov.) Jacob was furious! (Iacov era furios!) He waited for Rachel for seven years, but Laban had given him Leah. (El așteptat pentru Rahela pentru șapte ani, și Laban îl a dat lea.)

Photo by Riya Kumari on Pexels.com

Jacob went to talk to Laban. (Iacov a mers sa vorbească cu Laban.) He said, “What have you done to me!? You have betrayed me!” (El a zis: ..Ce ai făcut la mine? M-ai trădat!) Laban said it wasn’t the custom there for the younger daughter to marry first. (Laban a zis ca nu era obișnuit acolo pentru o fiica mai mica sa căsătorește în primul rând.) He told him that he couldn’t give him Rachel before Leah got married because Leah was older. (El a zis ca el nu a putut sa îl da Rahela înainte Lea a căsătorit din cauză ca Lea era mai învârsta.) Laban told Jacob that after a week, he could marry Rachel, and then Jacob could work for him for another seven years to pay for Rachel. (Laban îl a zis ca după o săptămână, el a putut sa căsătorește cu Rahela, și atunci Iacov poate sa lucreze pentru el pentru încă șapte ani sa plătește pentru Rahela. )

Photo by DreamLens Production on Pexels.com

After a week, Jacob was able to marry Rachel, the woman he loved. (După o săptămână, Iacov a putut sa căsătorește cu Rahela, acel femei pe care el a iubit. )


Photo by Vijay Sadasivuni on Pexels.com

Leah wasn’t happy. (Lea n era fericită.) She knew that Jacob loved her sister more than he loved her. (Ea a știut ca Iacov a iubit pe sora ei mai mult decât el a iubit pe ea.) This made a lot of problems in the family. (Asta a făcut mult problemele în familia.) Leah and Rachel were always competing for Jacob’s attention. (Lea și Rahela au concurat mereu pentru atenția lui Iacov.) Jacob was happy because he had Rachel. but he felt compelled to be good to Leah too. (Iacov era fericit ca el a avut pe Rahela,, dar S-a simțit obligat să fie bun și cu Lea.)

Photo by Harsha Vardhan on Pexels.com

God saw that Leah wasn’t loved, so he gave her lots of children to make her feel better. (Dumnezeu a văzut ca Lea nu era iubit, așa el a dat pe Lea mult copii sa facă pe ea sa simt mai bine.) For a lot of years, Rachel didn’t have any kids at all. (Pentru mult ani, Rahela nu a avut copii de loc.) And, that made Rachel feel really bad. (Și astă a făcut pe Rahela sa simț foarte rău.) Rachel felt so bad she wanted to die. (Rahela a simțit atât de rău ca ea a vurt s omoară.)

Photo by Subham Majumder on Pexels.com

Finally, Rachel had a baby. (În sfârșit, Rahela a avut un copil.) Jacob loved him more than his other children because he loved Rachel. (Iacov a iubit pe el mai mult decât cele alte copii lui ca el a iubit pe Rahela.) And this made problems not only between Leah and Rachel, but also between the children.(Și astă a făcut probleme nu doar dintre Lea și Rahela, dar dintre copii.) Jacob’s youngest son ‘s name was Joseph.(Cel mai mic fiul lui Iacov era numit Iosif.) Laban had set the family up for unhappiness. (Laban a pus nefericirea pe familia. ) Mai mult decât o soție doar nu merge. (More than one wife just doesn’t work.)

****************************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Cum Iacov a întâlnit pe Rahela?

2. Câți ani în total Iacov a lucrat pentru Laban sa căsătorește cu Rahela?

3. Cine Iacov a căsătorit in primul rând?

4. Dece Iacov era furious cu Laban?

5. În sfîrșit, câți soție a avut Iacov?

6. Dece Lea nu era fericita?

7. Dece Rahela nu era fericita?

8. Cine a suferit din cauză ca ce Laban a făcut?

9. Ce era numele de cel mai mic fiul lui Iacov?

10. Dece Iacov a iubit pe Iosif mai mult decât cele alte copii?

Answers (Răspunsele)

1. El a întâlnit pe ea când el o a ajutat cu oaie ei.

2. El a lucrat pentru paisprezece ani în total.

3. El a gândit ca el a căsătorit cu Rahela, dar el a căsătorit cu Lea.

4. Laban a trimis pe Lea în loc de Rahela în patul lui și l-a păcălit.

5. În sfârși, Iacov a avut doua soțiile.

6. Lea nu era fericit ca ea a știut ca Iacov a iubit pe sora ei li nu pe ea.

7. Rahela nu era fericită ca sora ei a avut mult copii, și ea nu a avut nici unul.

8. Toată familia a suferit din cauză ce Laban a făcut.

9. Numele de cele mai mic fiul lui Iacov era Iosif.

10. Iacov a iubit pe Iosif mai mult ca el era fiul lui Rahela, și Iacov a iubit pe Rahela mai mult decât Lea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s