Uncategorized

Romanian Lesson 26, A Promise of God, and a Really Strange Culture (Limbă Română, Lecție 26, O Promisiune Dumnezeu lui și o Cultura foarte Ciudat)

In the last Romanian Bible lesson, I told the story of how Abraham conquered Kedorlaomer. (În ultimat lecție de Biblia și limbă română, am povestit povestea de cum Avram a cucerit Chedorlaomer.) God was please with what Abraham had done. (Dumnezeu era mulțumit cu ce Avram a făcut.) After that, God came to Abraham. (După acea, Dumnezeu a venit la Avram.) God told Abraham not to be afraid and that he was going to receive a great reward. (Dumnezeu a zis lui Avram sa nu fi frică ca el va primi o răsplată mare.) Abraham already had lots of money, and he didn’t see any purpose in any more money because he had no children to inherit his money after he was gone. (Avram deja a avut mult bani, el nu a văzut mici un motiv pentru mai mult bani pentru ca el nu a avut copii sa moștenesc bani lui după el a murit.) El nu a înțeles ca Dumnezeu nu a vorbit despre bani. (He didn’t understand that God wasn’t talking about money.)

Photo by Luck Galindo on Pexels.com

God took Abraham outside. (Dumnezeu a luat pe Abram afara.) God said,”Look up at the sky.” ( Dumnezeu a zis: ,,Te iuți la cerul.”) God continued, “You will have children, and the number of them will be more than the stars in the sky.” (Dumnezeu a vorbit în continuare: ,,Vei avea copii, și numărul de ei va fi mai mult decât stelele în cerul.”) Abraham believed what God said. (Avram a crezut ce Dumnezeu a zis.) God counted Abraham as righteous because he believed. (Dumnezeu a numărat pe Avram ca neprihănit ca el a crezut.)

Photo by Marcin Jozwiak on Pexels.com

God said to Abraham, “I am the God who brought you here from Ur.” (Dumnezeu a zis lui Avram: ,, Sunt acel Dumnezeu pe care te a adus din Ur.”) Showing Abraham the land around him, God said, “I will give you this land.” (Arătând pe Avram pământul în jurul lui, Dumnezeu a zis: ,,Te voi dau acest pământ.”) Abraham responded, “How can I know this will be my land?” (Avram a răspuns: ,,Cum pot sa știu ca asta va fi pământul meu?”)

Photo by James Wheeler on Pexels.com

God said to Abraham, “Bring me a cow.” (Dumnezeu a zis lui Avram: ,,Te duci și vin inapoi cu o vaca. “) Abraham brought God a cow. (Avram a merse și a venit inpoi cu o vaca.”)

Photo by Pixabay on Pexels.com

God said to Abraham, “Bring me a goat.” (Dumnezeu a zis lui Avram: ..te duci și vin inapoi cu o capră.”) Abraham went and got a goat. (Avram a mers și a venit în apoi cu o capră.)

Photo by Sabina on Pexels.com

God said to Abraham, “Bring me a ram.” (Dumnezeu a zis lui Avram: ,,Te duci după un berbec.”) And, Abraham brought God a ram. (Avram i-a adus lui Dumnezeu un berbec.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

God said to Abraham, “Bring me a dove.” (Dumnezeu a zis lui Avram: ,,Du-te și adu înapoi un porumbel.”) Abraham went and brought back a dove. (Abraham s-a dus și a adus înapoi un porumbel.)

Photo by Levent Simsek on Pexels.com

God said to Abraham, “God and bring back a pigeon.” (Dumnezeu a zis lui Avram: ,,Du-te și adu în apoi un fraier.”) Abraham went and brought back a pigeon. (Avram s-a dus și sa dus în apoi un fraier.) Finally, God had all the animals he asked for. (În sfârșit, Dumnezeu a avut toate aminele pe care le ceruse.)

Photo by Markus Spiske on Pexels.com

Except for the birds, Abraham cut all the animals in half. (În afara de pasere, Avram a tăiat toate animale în mijloc, și era două piese de fiecare animal.)

Photo by Harry Lette on Pexels.com

Vultures came down and Abraham had to shoo the vulture away. (Vulture au venit, și Avram a trebuit sa uș pe vulture pentru ei sa merg departe.)

Photo by Sunyu Kim on Pexels.com

When the sun set, Abraham went to sleep. (Când a apus soarele soarelui, Avram s-a dus la culcare.) While Abraham was sleeping, God talked to him. (În timpul când Avram a dormit, Dumnezeu a vorbit cu el.) God said, “Your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and they will be enslaved.” (Dumnezeu a zis: ,,Urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor, și vor fi înrobiți.”) However, I will punish that nation, and your descendants will come out of that land with great wealth. (Dumnezeu a vorbit în continuare: ,,Voi pedepsi acea națiune, și urmașii tăi vor ieși din acel pământ cu o mare bogăție.”) After four generations, this land will be yours. (După patru generațiile, acest pământ va fi al tau.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

After that, a fire appeared and passed between the two halves of the animals. (După acea, un foc apărut și a trecut dintre cele două jumătăți ale animalelor.) God was the fire. (Dumnezeu era focul.) What he did sealed the agreement between God and Abraham. (Ce el a făcut a pecetluit înțelegerea dintre Dumnezeu și Avram.)

Photo by Matthias Zomer on Pexels.com

What God had done was like signing the contract in blood. (Ceea ce a făcut Dumnezeu a fost ca semnarea contractului cu sânge.)In Abraham’s culture, it meant that if God didn’t hold up his part of the contract, Abraham could do to God what he had done to the animals. (În cultura lui Avraam, însemna că dacă Dumnezeu nu-și ținea partea lui din contract, Avram putea să-i facă lui Dumnezeu ceea ce făcuse animalelor.) God didn’t mind making a bridge into Abraham’s culture so Abraham could understand how serious he was about that land. (Lui Dumnezeu nu i-a păsat să facă o punte în cultura lui Avraam pentru ca Avraam să înțeleagă cât de serios era în legătură cu acel pământ.) To understand the culture better, we can read Jeremiah 34:18-20. (Pentru a înțelege mai bine cultura, putem citi Ieremia 34:18-20.)

Photo by Bich Tran on Pexels.com

God always finds a way to show us how much he loves us. (Dumnezeu întotdeauna găsește o calea sa ne arata cât de mult el ne iubești.) He finds a way that our limited understanding will understand. (El găsește o cale pe care înțelegere nostru pe care e limitat va înțeleg.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

God always makes the bridge between himself and people. (Dumnezeu întotdeauna face podul dintre el însuși și oameni.) Jesus died willingly on the cross for us to understand self sacrifice for others. (Isus a murit pe crucea pentru noi sa înțelegem jertfa de noi însumi pentru cele alte.) Jesus died on the cross for us to understand how much God loves us. ( Isus a murit pe crucea pentru noi sa înțelegem cât de mult dumnezeu ne iubește.) The way to God is loving one another. (Calea spre Dumnezeu e sa iubim unul pe altul. ) And, God signed this promise in his blood. (Dumnezeu și a semnat acest contract în sângelui.)

*********************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Ce Dumnezeu a promit lui Avram în primul rând?

2. De ce Avram era neprihănit?

3. Ce Dumnezeu a promit lui Avram după acea?

4. De ce Avram a tăiat animale?

5. Când Dumnezeu a venit sa umblă dintre carnea?

6. De ce Dumnezeu a venit sa umblă dintre carnea?

7. Cum Dumnezeu a apărut?

8. De ce Dumnezeu a ales sa facă o înțelegerea atât de ciudat?

9. De ce Isus a venit pe pământul?

10. Ce Isus a făcut pe care și noi trebuie sa facem?

Answers (răspunsele)

1. Dumnezeu a zis lui Avram ca copii lui va fi atât de mult ca ei fa fi ca numărul stelele.

2. Avram era neprihănit ca el a crezut pe Dumnezeu.

3. Dumnezeu a promit lui Avram ca familia lui Avram va moștenește pământul.

4. Avram a tăiat animale ca era o calea sa facă o înțelegerea foarte tare în cultura lui.

5. Dumnezeu a venit după era întuneric afara.

6. Dumnezeu a umblat dintre carnea sa spune ca daca promisiunea lui nu era adevărat, Avram a putut sa facă la el același ca el a făcut la animale.

7. Dumnezeu a apărut ca foc.

8. Dumnezeu a vrut Avram sa înțelege, așa el a folosit cultura lui Avram.

9. Isus a venit ca Dumnezeu a vrut noi sa înțelegem cât de mult el ne iubește.

10. Și noi trebuie sa iubim cele alte oameni. Noi trebuie sa ne sacrificiude noi insum pentru cele alte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s