Uncategorized

Let’s Play With Japanese (Nihongo de Asobimashou)

Konnichi wa. (Hello). Imi ni watashi wa Amerika ni imasu. (Now I am in America.) Kodo no Kankoku kara kimashita. (I came here from Korea.) Imi ni takusan koto o shinakerebanarimasen. (I have to do a lot of things now.) Uchi wo made arimasen. (We don’t have a house yet.) tomodachi no uchi e imasu. (I am at a friend’s house.) Tabun rai ju uchi o arimasu. (Maybe we will have a house next week.) Ima ni watashi wa konpiyuta o arimasen. (Now, I don’t have a computer.) Watashi no musume no konpiyuta o tsukute imasu. (I am using my daughter’s computer.) konpiyuta o kauna kereba narimasen. (I must buy a computer.) Ima ni Nihongo de asomimashou. (Let’s play with Japanese now.) sumimasen, watashi wa hayaku shinakereba narimasen. (Excuse me, I must hurry). Watashi mo musume wa totemo isogashi desu. (My daughter is very busy.) Soshite, kanojio wa watashi no tetsudai o irimasu. (And, she needs my help.) Ima ni takusan toki arimasen. (Right now, there isn’t much time.) keredomo, ato de toki arimasu. (But I will have time later.)

Vocabulary (dango)

kore – this

seishio – Bible

desu – is

sambika – song book

uta – song

yomisu – read

yomimasuka- do you read?

yonde imasu – is reading

omoimasu – think, thinks, will think

omoite imasu – is thinking

hito – person

kono hito – this person

suwarimasu – sit, sits, will sit

suwate imasu – is sitting

toki – time, clock

nan – what

ji – time

desuka? – is it?

jiyu – 10

jiyu- 12

go- 5

pun- minutes

mae- before

osoi – slow, late

kirei – pretty, clean

ne? – isn’t it?, aren’t I right?

kankokujin – Korean person

kankoku – Korea

kara – from, because

kara kimashita – came from

daigaku – university

onaji – the same

kiyoukai – church

oshiemasu – teach, teaches, will teach

oshiemashita – taught

watashi mo – I also

kno hito to – with this person

hananshimashita – spoke

hanashimasu – speak, speaks, will speak

hanashimasen – doesn’t speak, don’t speak

ikimasu – go, goes, will go

ikimashita – went

ikimasen – doesn’t go, don’t go

doko – where

shimasu – to do

shimasuka? – do you do

kimasuka? – do you go?

hanashimasuka? – do you speak?

utaimasu – sing, sings, will sing

kore wa seishio desu. (This is a Bible)
Seisho o yomimasuka? (Do you read the Bible?)
kore wa hito desu. (This is a person.)
Kono hito wa yonde imasu. (This person is reading.)
Kono hito wa omote imasu. (This person is thinking.)
Kono hito wa suwate imasu. (This person is sitting.)
Koe wa toki desu. (This is a clock.)
Nan ji desuka? (What time is it?)
jiyu ni ji ni go pun mae desu. (It is five minutes until twelve.
Osoi desu. (It is late.)
Kono toki wa kirei desu, ne? (This clock is pretty, isn’t it?)

Kore wa sambika desu. (This is a song book.)
Sambika no naka ni wa uta arimasu. (There are songs in the song book.)
Kiyokai ni sambika de utaimasu. (We sing with the song book at church.)
Soshite, mai nichi watashi wa antagata ni uta o agemasu. (And, I give you a song everyday.)
Kono hito wa watashi no kankokujin no tomodachi desu. (This is my Korean friend.)
Kaonjo wa Daigako e oshiemasu. (She teaches at the university.)
Watashi mo kankoku no daigako e oshiemashita. (I aslso taught at the Korean university.)
Watashi wa Amerika ni kankoku kara kimashita. (I came to America from Korea.)
Kono hito to kankokugo wo hanashimashita. (I spoke Korean with this person.)
Watashitachi wa onaji no kiyokai e ikimashita. (We went to the same church.)

shitsumon (Questions):

 1. seisho o yomimasuka?
 2. watashi wa doko kara kimasuka?
 3. Nihongo o hanashimasuka?
 4. Eigo o hanashimasuka?
 5. Kankokugo o hanashimasuka?
 6. Suwate imasuka?
 7. toki wa kirei desuka?
 8. nan ji desuka?
 9. kiyokai e ikimasuka?
 10. Sambika de nani o shimasuka?

Answers: (kotau)

 1. hia, seisho o yomimasu./ iie, seisho o yomimasen.
 2. Anata wa kankoku kara kimashita.
 3. Hai, nihongo o hanashimasu./iie, nihongo o hanashimashen.
 4. Hai, eigo o hashimasu./iie, eigo o hanashimasen.
 5. Hai, kankokugo o hanashimasu./ iie, kankokugo hanshimashen.
 6. Hai, watashi wa suwate imasu./ iie, watashi wa suwate imasen.
 7. Hia, toki wa kirei desu.
 8. jiyu ni ji go pun mae desu.
 9. hai, kiyokai e ikimasu./ iie, kiyokai e ikimasen.
 10. Sambika de uta o utaimasu.

Leave a Reply