Uncategorized

Let’s Play With Japanese (Nihongo de Asobimashou)

I have been trying to get Japanese letters on this computer, but it just isn’t working. I finally got hiragana, but all the letters are in the wrong place, and I can’t find them. (/watashi wa hiragana wo kono konpyuto e ukeru kokoromirimashita. keredomo, zenbu hiragana wa machigai no tokoro e arimasu. soshite, hiragana wo mitsukeru koto ga dekimasen. ) When I get to America, I will buy a better computer that can use hiragana. (watashi wa amerika e tojaku suru toki de atarashi kompyuto wo kaimasu. soshite kono kompyuto wa hiragana wo tsukuau koto ga dekimasu.) Now, I will write about my day today. (Ima kyo nitsuide kakimasu.)

kono asa ni hayai okimashita. (I got up early this morning.)

asahan wo tabemashita. (I ate breakfast.)

shawa wo shimashita. (I took a shower.)

fuku wo kirimashita. (I got dressed.)

watashino kuruma e ikimashita. (I went to my car.)

Daigaku e ikimashita. (I went to the university.)

Bangladeshi no hito ni au desukara machimashita. (I waited to meet a Bangladeshi guy.)

Ano hito wa watashi no kuruma wo kaitai deshita. (He wanted to buy my car.)

Ano hito wa osoi deshita. (He was late.)

Photo by Kaboompics .com on Pexels.com

watashi wa ano hito ni denwa shimashita. (I called him.)

ano hito wa eki e imashita. (He was at the subway station.)

watashi wa eki e ikimashita. (I went to the subway station.)

ano hito no kazoku wa ishioni kimashita. (He came with his family.)

watashitachi wa kuruma no ofisu e ikimashita. (We went to the car office.)

Zenbu wa muzukashii deshita. (Everything was dificult.)

Sono toki ni owaru koto ga dekimasendeshita. (We coudn’t finish.)

ato de no ho mo ichi do kono ofisu e ikana kere ba narimasendeshita. I Had to go to this office again later.)

Ano hito wa watashi ni okane wo agemashita. (He gave me the money.)

Watashi wa ano hito wo kuruma wo agemashita. (I gave him the car.)

Keredomo zenbu wa owarimasendeshita. (But everything wasn’t finished.)

mo ichi do shorui wo sina kere ba narimasendeshita. (I had to take care of the document more.)

uchi e kaerimashita. (I returned home.)

hirugohan wo tabemashita. (I ate lunch.)

sukaremashita. (I was tired.)

nemuritai deshita. (I wanted to sleep.)

Nihongo de Kompyuto de kakatai deshita. (I wanted to write Japanese on the computer.)

keredomo, hiragana wo mitsukerimasendeshita. (But, I couldn’t find hiragana on my computer.)

Romaniago de kompyuto de kakimashita. (I wrote Romanian on the computer.)

tsugi ni eigo dake kakimashita. (Next, I wrote only in English)

Keredomo, owaru kotoga deimasendeshita. (But I couldn’t finish.)

kuruma ofisu e mo ichi do ikana kereba narimasendeshita. (I had to go back to the car office.)

takushi de ikana kereba narimasen deshita. (I had to go back by taxi.)

mo ichi do ofisu e musukashi deshita. (It was difficult at the office again.)

keredomo tsui ni owaru koto ga dekimashita. (But, I could finally finish.)

shorui wa tsui ni owarimashita. (The documents were finally finished.)

uchi e iku kotoga dekimashita. (I could go home.)

mo ichi do tsugi ni wa musukashi deshita. (It was difficult again.)

takusan takushi wo mimashita. (I saw a lot of taxis.)

keredomo, takusan takushi wa jokyaku ga iranai deshita. (But, many taxis didn’t want a passenger.)

tsui ni takushi wo mitsukerimashita. (I finally found a taxi.)

takushi no doraiba ga watashi wa nihongin deshita to omoimashita. (The taxi driver thought I was Japanese.)

okashi deshita. (It was funny.)

uchi e ikimashita. (I went home.)

watashi wa uchi e tojaku suru toki ni watashi no musume wa uchi e imashita. (When I got home, my daughter was home.)

Watashi no musume wa ryori shite imashita. (My daughter was cooking.)

shini raranai deshita. (I couldn’t believe it.)

itsumo, watashi wa ryori shimasu. (I always cook.)

keredomo, watashi no musume wa watasho wo tetsudatai deshita. (But, my daughter wanted to help me.)

watashi wa sukaremashita. (I was tired.)

tasuke wo iremashita. (I needed help.)

yuhan wa totemo oishi deshita. (Dinner was delicious.)

tsugi ni kompyuto de kakimashita. (Next, I wrote on the computer.)

shiukyoteki no utau wo kakimashita. (I wrote spiritual songs.)

Imi ni Nihongo de kaite imasu. (Now.. I am writing in Japanese.)

hiragana wo daitai. (I gave up on hiragana.)

Ato de hiragana wo tsukau koto ga dekimasu. (I can use hiragana later.)

Leave a Reply